بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (314-325)

عنوان : ( تاثیرکودهای آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگیهای گیاه دارویی بالنگو )

نویسندگان: عقیل روحی نوق , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , سارا بخشائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر کودهای آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگی های گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) آزمایشی در سال زراعی 90-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 15 تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از پنج سطح کود آلی (گاوی، گوسفندی، مرغی، کمپوست زباله شهری و بدون کود) و سه سطح تراکم (20، 30 و 40 بوته در متر مربع). صفات اندازه گیری شده در این آزمایش میزان موسیلاژ، فاکتور تورم، میزان تورم برای هر گرم موسیلاژ، عملکرد دانه و عملکرد موسیلاژ بود. نتایج نشان داد که اثر کود بر شاخص های کیفی به جز عملکرد موسیلاژ و دانه معنی دار نبود. اثر تراکم بر عملکرد موسیلاژ و تورم معنی دار بود. حداکثر عملکرد کیفی با استفاده از کودهای آلی به ویژه کود مرغی و در تراکم 40 بوته در متر مربع حاصل شد. بدین ترتیب می توان به اثر کودهای آلی به عنوان یک منبع تغذیه مناسب برای گیاهان دارویی اشاره نمود.

کلمات کلیدی

, تورم, کمپوست, کود دامی, گیاهان دارویی , موسیلاژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034462,
author = {روحی نوق, عقیل and کوچکی, علیرضا and قربانی, رضا and رضوانی مقدم, پرویز and بخشائی, سارا},
title = {تاثیرکودهای آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگیهای گیاه دارویی بالنگو},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2017},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7713},
pages = {314--325},
numpages = {11},
keywords = {تورم، کمپوست، کود دامی، گیاهان دارویی ، موسیلاژ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیرکودهای آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگیهای گیاه دارویی بالنگو
%A روحی نوق, عقیل
%A کوچکی, علیرضا
%A قربانی, رضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A بخشائی, سارا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2017

[Download]