دانشور پزشکی, دوره (20), شماره (101), سال (2013-2) , صفحات (53-60)

عنوان : ( تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح ایمونوگلبولین های (IgA,IgG,IgM) سرمی زنان میانسال غیرفعال )

نویسندگان: ناهید بیژه , کیوان حجازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: تمرینات سنگین یا طولانی مدت، ورزشکاران را در معرض افزایش عفونت های مجاری فوقانی تنفسی قرار می دهد. هدف از پژوهش حاضر، تاثیر شش ماه تمرین هوازی برسطوح ایمونوگلبولین-ها(IgA,IgG,IgM) سرمی زنان میانسال غیرفعال بود. مواد و روش ها: برای این تحقیق 19 نفر از کارکنان زن میانسال دانشگاه فردوسی مشهد بودند که به صورت نمونه-گیری دردسترس وهدفدار انتخاب شدند و بطور تصادفی در دوگروه تجربی(11نفر) وکنترل(8 نفر) قرار گرفتند.آزمودنی ها به مدت 6 ماه و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه60 دقیقه در تمرینات هوازی با شدت 55 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره حضور یافتند. پیش از شروع و پس از پایان دورۀ 6 ماه تمرین هوازی، نمونه خونی جمع آوری و IgA، IgG و IgMسرمی اندازه گیری شد. برای مقایسه میانگین های درون و بین گروهی به ترتیب ازتی استیودنت همبسته ومستقل در سطح معنی داری 05/0>P مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها:سطح IgG سرمی زنان میانسال طی شش ماه تمرین هوازی کاهش معنی دار یافت. هم چنین، سطح IgM و IgA سرمی در طی این دوره تغییر معنی داری نداشت. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که شدت و حجم تمرینات انجام شده بر عملکرد سیستم ایمنی و افزایش خطر عفونت تاثیر داشته و با وجود اختلاف در نتایج مطالعات مختلف، پژوهشگران عقیده دارند که تمرینات شدید و طولانی موجب سرکوب سیستم ایمنی و تمرینات ملایم و کوتاه سبب تقویت آن می شود.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: تمرین هوازی, ایمونوگلبولین های سرمی, زنان میانسال غیرفعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034465,
author = {بیژه, ناهید and حجازی, کیوان},
title = {تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح ایمونوگلبولین های (IgA,IgG,IgM) سرمی زنان میانسال غیرفعال},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2013},
volume = {20},
number = {101},
month = {February},
issn = {2716-9723},
pages = {53--60},
numpages = {7},
keywords = {واژه های کلیدی: تمرین هوازی، ایمونوگلبولین های سرمی، زنان میانسال غیرفعال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح ایمونوگلبولین های (IgA,IgG,IgM) سرمی زنان میانسال غیرفعال
%A بیژه, ناهید
%A حجازی, کیوان
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2013

[Download]