کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (15), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (39-58)

عنوان : ( ارزیابی قابلیت فهم پذیری محیط رابط پایگاه‏ های اطلاعاتی و میزان هدفمند بودن رفتار اطلاع‏ جویی کاربران برپایه الگوی الیس )

نویسندگان: محمد اعظمی , سیدرحمت اله فتاحی , مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه/هدف: پایگاه‌های اطلاعات علمی مهمترین و پرکاربردترین منابعی هستند که اطلاعات موجود در آنها از طریق رابط کار بر قابل دسترسی می‏باشند. یکی از راهکارها جهت بر طرف ساختن چالش‏های موجود در حوزه رابط کاربر، ارزیابی رفتار اطلاع‏جویی کاربران است. هدف این پژوهش ارزیابی قابلیت فهم‏پذیری محیط رابط پایگاه‏های اطلاعاتی ابسکو (Ebsco)، پروکوئست(Proquest) و ساینس دایرکت (ScienceDirect) و میزان هدفمندبودن رفتار اطلاع‏جویی کاربران برپایه الگوی الیس می‏باشد روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی و از رویکردی ترکیبی انجام پذیرفته است. جامعه آن از میان دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه های علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/فنی- مهندسی دانشگاه فردوسی انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏های کمی از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزاز آماری SPSS 16 و داده‏های کیفی از تحلیل محتوا استفاده گردید. یافته‏ها: یافته‏های پژوهش نشان داد میزان قابل فهم بودن عناصر محیط رابط در پایگاه‌های مورد بررسی میانگینی متوسط به بالاتر دارد. یافته‏های دیگر نشان داد میانگین بالای پاسخ‏ها نشان دهنده وجود هدف در بکارگیری هر یک از عناصر محیط رابط کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی بوسیله آزمودنی‏ها ست. همچنین آزمون فرضیه‏ها نشان داد که تفاوتی در رفتار اطلاع‏جویی کاربران دو حوزه تحصیلی علوم انسانی/اجتماعی و علوم پایه/فنی – مهندسی از نظر بکارگیری عناصر رفتار اطلاع‏جویی الگوی الیس(شروع، پیوندیابی، مرور، تمایزیابی، ردگیری و برگیری) وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, پایگاه‌های اطلاعاتی, رابط کاربر, الگوی رفتار اطلاع‏جویی, دیوید الیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034498,
author = {اعظمی, محمد and فتاحی, سیدرحمت اله and پریرخ, مهری},
title = {ارزیابی قابلیت فهم پذیری محیط رابط پایگاه‏ های اطلاعاتی و میزان هدفمند بودن رفتار اطلاع‏ جویی کاربران برپایه الگوی الیس},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2013},
volume = {15},
number = {4},
month = {March},
issn = {1680-9637},
pages = {39--58},
numpages = {19},
keywords = {پایگاه‌های اطلاعاتی، رابط کاربر، الگوی رفتار اطلاع‏جویی، دیوید الیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی قابلیت فهم پذیری محیط رابط پایگاه‏ های اطلاعاتی و میزان هدفمند بودن رفتار اطلاع‏ جویی کاربران برپایه الگوی الیس
%A اعظمی, محمد
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A پریرخ, مهری
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2013

[Download]