پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی, دوره (2), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (13-21)

عنوان : ( مقایسه عدالت توزیعی و تعاملی در ورزش دانشگاهی کشور )

نویسندگان: مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ورزش دانشگاهی در واقع نقش کانون سلامتی جسمی و روانی دانشجویان و دانشگاهیان را دارد. از این رو، وجود عدالت سازمانی در جهت افزایش کیفیت این مقوله در این محیط حساس، لازم و ضروری می‌باشد. این مطالعه، عدالت توزیعی و تعاملی را در ورزش دانشگاهی ایران به صورت مقایسه­ ای، مورد بررسی قرار داده است. عدالت توزیعی و تعاملی در ورزش دانشگاهی کشور، در سه سطح رؤسای انجمن‌ها، مدیران ادارات تربیت بدنی و کارشناسان تربیت بدنی مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات از 218 نفر شامل رؤسای انجمن‌ها (45 نفر)، مدیران ادارات تربیت بدنی (58 نفر) و کارشناسان تربیت بدنی (115 نفر) که در حوزۀ انجمن­ها و مدیران به شکل همه­ شماری و در کارشناسان به صورت نمونه­ گیری تصادفی و به صورت میدانی جمع آوری گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامۀ عدالت سازمانی (OJQ) است که توسط محقق در ورزش توسعه یافته و روایی آن توسط 10 نفر از صاحب نظران مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفته است. ضرایب پایایی (آلفای کرونباخ) آن برای عدالت توزیعی 63 صدم و عدالت تعاملی 69 صدم به دست آمد. در بخش آمار توصیفی، از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی، از آزمون‌های کروسکال والیس، یومن ویتنی و فریدمن استفاده گردید. نتایج نشان دادند که در زمینۀ عدالت توزیعی، بین رؤسای انجمن‌ها، مدیران ادارات و کارشناسان ورزشی تفاوت معنی­داری وجود دارد (P=0/001)، اما در زمینۀ عدالت تعاملی بین این سه گروه تفاوت معنی­ داری وجود ندارد (P=0/180). همچنین، یافته‌ها حاکی از آن است که رؤسای انجمن‌ها بیشترین گرایش و مدیران ادارات کم­ترین گرایش را نسبت به عدالت توزیعی از خود نشان می‌دهند.

کلمات کلیدی

, athletic departments, sport associations, distributive and interactive justices
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034511,
author = {طالب پور, مهدی},
title = {مقایسه عدالت توزیعی و تعاملی در ورزش دانشگاهی کشور},
journal = {پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2345-4628},
pages = {13--21},
numpages = {8},
keywords = {athletic departments; sport associations; distributive and interactive justices},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه عدالت توزیعی و تعاملی در ورزش دانشگاهی کشور
%A طالب پور, مهدی
%J پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی
%@ 2345-4628
%D 2013

[Download]