بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (168-178)

عنوان : ( تاثیر کودهای بیولوژیک بر اجزای عملکرد، عملکرد و درصد روغن سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , عقیل روحی نوق , فرانک نوربخش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات کمی و درصد روغن سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.)آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی90-1389 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با12 تیمار و 3 تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از ارقام مختلف کلزای پاییزه (اکاپی، زرفام و مودنا) و کود بیولوژیک در چهار سطح (نیتروکسین، باکتری حل‌کننده فسفات، نیتروکسین+باکتری حلکننده فسفات و شاهد). صفات اندازه‌گیری شده شامل ارتفاع گیاه، تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد روغن و عملکرد روغن کلزا بود. نتایج نشان داد که در تمام صفات اندازه‌گیری شده به جز وزن هزاردانه بین ارقام مختلف تفاوت معنی‌دار وجود داشت. تیمارهای مختلف کودی نیز بر تمام صفات مورد بررسی بجزوزن هزاردانه و شاخص برداشت تاثیر معنی‌داری داشتند.رقم مودنا بالاترین صفات کمی و عملکرد روغن را داشت. همچنین در تیمار ترکیب باکتری حل‌کننده فسفات + نیتروکسین بالاترین صفات کمی و درصد روغن حاصل شد. در تمام صفات اندازه‌گیری شده اثرات متقابل تیمار کودی و رقم معنی‌دار نبود.بطور‌کلی،نتایج بدست آمده از این آزمایش بر موثر بودن استفاده از کودهای زیستی برای دستیابی به عملکرد بالا دلالت دارد.

کلمات کلیدی

, ازتوباکتر, آزوسپیریلوم, باکتری حل‌کننده فسفات,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034512,
author = {کوچکی, علیرضا and روحی نوق, عقیل and نوربخش, فرانک},
title = {تاثیر کودهای بیولوژیک بر اجزای عملکرد، عملکرد و درصد روغن سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2015},
volume = {7},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7713},
pages = {168--178},
numpages = {10},
keywords = {ازتوباکتر، آزوسپیریلوم، باکتری حل‌کننده فسفات، نیتروکسین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کودهای بیولوژیک بر اجزای عملکرد، عملکرد و درصد روغن سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.)
%A کوچکی, علیرضا
%A روحی نوق, عقیل
%A نوربخش, فرانک
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2015

[Download]