نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار , 2013-05-08

عنوان : ( ثبت ایزوتوپهای پایدار در کربناتهای خاکزای سازند شوریجه، شمال شرق ایران: کاربرد در بازسازی سطوح فشار دی اکسید کربن(PCO2 ) اتمسفر دیرینه )

نویسندگان: مریم مرتضوی مهریزی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ثبت ایزوتوپهای پایدار در کربناتهای خاکزای سازند شوریجه، شمال شرق ایران: کاربرد در بازسازی سطوح فشار دی اکسید کربن ) PCO2 ( اتمسفر دیرینه

کلمات کلیدی

, ثبت ایزوتوپهای پایدار در کربناتهای خاکزای سازند شوریجه, شمال شرق ایران: کاربرد در بازسازی سطوح فشار دی اکسید کربن ) PCO2 ( اتمسفر دیرینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034515,
author = {مرتضوی مهریزی, مریم and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {ثبت ایزوتوپهای پایدار در کربناتهای خاکزای سازند شوریجه، شمال شرق ایران: کاربرد در بازسازی سطوح فشار دی اکسید کربن(PCO2 ) اتمسفر دیرینه},
booktitle = {نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ثبت ایزوتوپهای پایدار در کربناتهای خاکزای سازند شوریجه، شمال شرق ایران: کاربرد در بازسازی سطوح فشار دی اکسید کربن ) PCO2 ( اتمسفر دیرینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ثبت ایزوتوپهای پایدار در کربناتهای خاکزای سازند شوریجه، شمال شرق ایران: کاربرد در بازسازی سطوح فشار دی اکسید کربن(PCO2 ) اتمسفر دیرینه
%A مرتضوی مهریزی, مریم
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
%D 2013

[Download]