پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (298-310)

عنوان : ( مطالعه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب و تعدادی از مواد الیافی و نقش آ نها در تغذیه نشخوارکنندگان )

نویسندگان: مرتضی چاجی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , طاهره محمد آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش برای مطالعه ویژگی های تغذیه ای و فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر خام و عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار ( 19 بار به مدت 3 دقیقه)، باگاس خام نیشکر، کاههای گندم، جو و برنج، سبوس گندم و یونجه خشک طراحی شد. استفاده از بخار برای عمل آوری پیت خام نیشکر، سبب 0) و افزایش حلالیت / 0 در برابر 1 / کاهش معنی داری در الیاف نامحلول در شوینده خنثی ( 77 در برابر 55 درصد)، نسبت همی سلولز به سلولز ( 54 همی سلولز و به تبع آن افزایش قند محلول ( 20 در برابر 124 میلی گرم در گرم ماده خشک) شد. بخار تحت فشار منجر به بهبود ویژگ ی های فیزیکی 0 در / 12 درصد)، جرم حجمی لحظه ای ( 30 / 8 در برابر 8 / 0 میلی گرم بر میلی لیتر)، حل پذیری ( 2 / 0 در برابر 31 / شامل افزایش جرم حجمی توده ای ( 20 2 میلی لیت ر در گرم ) شد . / 2 در برابر 1 / 11 درصد) و کاهش ظرفیت نگهداری آب ( 5 / 6 در برابر 2 / 0 گرم بر میلی لیتر) و ماده آلی محلول ( 3 / برابر 57 همبستگی های منفی و مثبتی بین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مواد الیافی وجود داشت. جرم حجمی توده ای، جرم حجمی لحظه ای و حل پذیری دارای ارتباط منفی با الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی و لیگنین بودند. ظرفیت نگهداری آب ارتباط مثبت با این اجزاء داشت. به نظر می رسد عمل آوری مواد خشبی به ویژه پیت نیشکر با بخار آب تحت فشار روش مناسبی جهت بهبود ارزش تغذی های آن ها در تغذیه نشخوارکنندگان باشد.

کلمات کلیدی

, پیت نیشکر, بخار آب تحت فشار, ویژگی های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034520,
author = {چاجی, مرتضی and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and محمد آبادی, طاهره},
title = {مطالعه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب و تعدادی از مواد الیافی و نقش آ نها در تغذیه نشخوارکنندگان},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2013},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {298--310},
numpages = {12},
keywords = {پیت نیشکر، بخار آب تحت فشار، ویژگی های فیزیکوشیمیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب و تعدادی از مواد الیافی و نقش آ نها در تغذیه نشخوارکنندگان
%A چاجی, مرتضی
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A محمد آبادی, طاهره
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2013

[Download]