پژوهش های ادب عرفانی-گوهر گویا, دوره (6), شماره (3), سال (2013-3) , صفحات (1-34)

عنوان : ( مخاطب شناسی سنائی در آثار منثور قرن ششم تا دهم )

نویسندگان: سیدمهدی زرقانی , محمدجعفر یاحقی , محبوبه علی حوری فیض آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرسش اصلی مقاله، چنان که از عنوان آن هم بر میآید، مخاطب شناسی سنایی در آثار منثور قرن ششم تا دهم هجری است. برای یافتن پاسخ، ابتدا آثار منثوری را که از اشعار سنایی استفاده کرده بودند، شناسایی کردیم. پس از استخراج ابیات و مطابقت آنها با آثار سنایی، منابع مذکور بر اساس موضوع در هشت گروه طبقهبندی شدند: آثار تاریخی، عرفانی، تفسیری، زندگینامهای، اخلاقی، فنی ادبی، روایی داستانی و ترسلی. سپس با چهار رویکرد متفاوت دادهها را بررسی کردیم . نخست، رویکرد تاریخی که نشان میداد، هر کدام از آثار سنایی در کدام دورة تاریخی و تا چه حد مورد توجه نویسندگان بودهاست؛ دوم، رویکرد جغرافیایی که میخواهد به این پرسش پاسخ دهد که در قرن ششم تا دهم، شعر سنایی در کدام مناطق خواننده داشتهاست؛ سوم، رویکرد تحلیلی موضوعی که در صدد است تا اولاً طیف مخاطبان سنایی را در طول تاریخ نشان دهد، ثانیاً معلوم کند هر گروه بیشتر به کدام بخش آثار او توجه داشتهاند و سوم اینکه مشخص کند نویسندگان از اشعار سنایی در چ ه زمینه های معنایی عاطفی بهره برده اند و نهایتاً اینکه دریافت خوانندگان شعر سنایی در طول تاریخ، چه تفاوتها و چه وجوه مشترکی دارد. آخرین رویکرد ما، آماری است که بر اساس آن بهطور مشخص میخواهیم به سه پرسش پاسخ دهیم : شعر سنایی در قرن ششم تا دهم در میان کد ام گروه از نویسندگان خوانندگان بیشتری داشتهاست؟ سیر اقبال به شعر او در بازة زمانی مذکور چگونه بوده است و سرانجام اینکه، کدام اثر سنایی بیشتر مورد توجه خوانندگان بودهاست؟

کلمات کلیدی

, شعر سنایی, مخاطب شناسی, تاریخ ادبیات, شعر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034531,
author = {زرقانی, سیدمهدی and یاحقی, محمدجعفر and علی حوری فیض آبادی, محبوبه},
title = {مخاطب شناسی سنائی در آثار منثور قرن ششم تا دهم},
journal = {پژوهش های ادب عرفانی-گوهر گویا},
year = {2013},
volume = {6},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-3130},
pages = {1--34},
numpages = {33},
keywords = {شعر سنایی، مخاطب شناسی، تاریخ ادبیات، شعر عرفانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مخاطب شناسی سنائی در آثار منثور قرن ششم تا دهم
%A زرقانی, سیدمهدی
%A یاحقی, محمدجعفر
%A علی حوری فیض آبادی, محبوبه
%J پژوهش های ادب عرفانی-گوهر گویا
%@ 2008-3130
%D 2013

[Download]