هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( بررسی تاثیر ابعاد، شکل و موقعیت سخت کننده های طولی و حلقوی بر روی مقاومت کمانشی پوسته های استوانه ای )

نویسندگان: مهدی قوی نیت , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هنگامی که یک پوستهی استوانهای تحت اثرنیروی محوری قرار میگیرد، سازه در معرض کمانش قرار میگیرد. استفادهی مناسب از سختکننده- های طولی و حلقوی میتواند ظرفیت کمانشی پوستهها را بالا برده و ضریب اطمینان پوستهها را افزایش دهد. در این پژوهش، براساس روش اجزای ابتدا اثر سختکنندههای طولی و حلقوی بر روی ،)ANSYS محدود )با انتخاب و به کارگیری جزءو شبکه بندی مناسب و استفاده از نرم افزار مقاومت کمانشی پوستههای استوانهای، مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد. در ادامه، تاثیر عاملهایی مانند ابعاد، شکل و موقعیت سختکنندههای طولی و حلقوی و ترکیب آنها بر روی مقاومت کمانشی پوستهها در نظر گرفته میشود و با رسم نمودارهای متعدد میزان تأثیر هر یک از این عامل- ها بر روی مقاومت کمانشی پوستهها تحت اثر فشار محوری نشان داده میشود. در پایان راهکارهایی برای تقویت پوستههای استوانهای ارائه ومناسبترین روش تقویت مشخص میگردد.

کلمات کلیدی

, پوسته استوانهای, کمانش, سختکننده طولی, سخت کننده حلقوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034537,
author = {قوی نیت, مهدی and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {بررسی تاثیر ابعاد، شکل و موقعیت سخت کننده های طولی و حلقوی بر روی مقاومت کمانشی پوسته های استوانه ای},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {پوسته استوانهای، کمانش، سختکننده طولی، سخت کننده حلقوی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ابعاد، شکل و موقعیت سخت کننده های طولی و حلقوی بر روی مقاومت کمانشی پوسته های استوانه ای
%A قوی نیت, مهدی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]