صنایع الکترونیک, دوره (3), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (67-78)

عنوان : ( آشکارسازی کور حضور اطلاعات محرمانه پنهان در تصاویر JPEG )

نویسندگان: زهرا برکیان , مرتضی خادمی درح , کیان کیقباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله ارائه آشکارسازی کوری برای تشخیص تصاویر JPEG حاوی پیام محرمانه (تصویر آلوده) از تصاویر بدون پیام محرمانه (تصویر پاک) است.

کلمات کلیدی

, تجزیه مقدار واحد, آشکارسازی کور, استگانوگرافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034542,
author = {برکیان, زهرا and خادمی درح, مرتضی and کیان کیقباد},
title = {آشکارسازی کور حضور اطلاعات محرمانه پنهان در تصاویر JPEG},
journal = {صنایع الکترونیک},
year = {2012},
volume = {3},
number = {1},
month = {April},
issn = {1683-0857},
pages = {67--78},
numpages = {11},
keywords = {تجزیه مقدار واحد- آشکارسازی کور- استگانوگرافی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آشکارسازی کور حضور اطلاعات محرمانه پنهان در تصاویر JPEG
%A برکیان, زهرا
%A خادمی درح, مرتضی
%A کیان کیقباد
%J صنایع الکترونیک
%@ 1683-0857
%D 2012

[Download]