زیست فناوری گیاهان زراعی, دوره (2), شماره (3), سال (2012-6) , صفحات (49-56)

عنوان : ( شناسایی و استخراج اسکوپولتین از کشت سلولی زیره سیاه (Bunium persicum) )

نویسندگان: سارا خسروی نیا , سید مهدی زیارت نیا , عبدالرضا باقری , سیدحسن مرعشی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از قابلیت‌های کشت سلولی برای تولید مواد مؤثره دارویی بسیار مورد توجه است. ترکیبات فلورسانس در بسیاری از زمینه‌ها مانند محیط زیست، صنایع غذایی و پزشکی ارزشمند می‌باشند. در این پژوهش کشت سوسپانسیون سلولی زیره سیاه، به عنوان یک گیاه دارویی مهم در ایران، در محیط کشت MS مایع حاوی 2 میلی‌گرم در لیتر NAA و 5/0 میلی‌گرم در لیتر BA استقرار یافت. برای جداسازی و خالص‌سازی ترکیب فلورسانس موجود در سلول‌های کشت سوسپانسیون، مقدار 100 گرم سلول خشک را با 100 میلی‌لیتر دی‌کلرومتان عصاره‌گیری کرده و سپس از ستون کروماتوگرافی و روش Preparative TLC برای خلوص بیشتر آن استفاده شد. از مخلوط دو حلال دی‌کلرومتان و متانول با نسبت 1:9 به عنوان فاز متحرک استفاده گردید. نتایج TLC عصاره‌های تهیه شده از اندام‌های مختلف گیاه (بذر، ساقه، برگ، ریشه و بذر) و سلول‌های کشت سوسپانسیون زیر نور UV با طول موج 365 نانومتر نشان داد که یک ترکیب فلورسانس آبی رنگ در اندام ریشه و سلول‌های کشت سوسپانسیون وجود دارد که در اندام‌های هوایی گیاه دیده نمی‌شود. همچنین در شرایط کاملا یکسان مقدار این ترکیب در کالوس محیط جامد کمتر از سلول‌ می‌باشد و مقداری از این ترکیب فلورسانس به درون محیط کشت مایع آزاد می‌شود. به منظور شناسایی این ترکیب از روش رزونانس مغناطیسی هسته استفاده گردید و نتایج آن نشان داد که این ترکیب یکی از مشتقات کومارین (6- متوکسی 7- هیدروکسی کومارین) است. افزوده شدن گروه‌های متیل و هیدروکسی به ساختار کومارین سبب ایجاد ویژگی فلورسانسی در آن می‌شود.

کلمات کلیدی

, Bunium persicum, ترکیب فلورسانس, کشت سوسپانسیون سلولی, متابولیت ثانویه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034545,
author = {خسروی نیا, سارا and سید مهدی زیارت نیا and باقری, عبدالرضا and مرعشی, سیدحسن},
title = {شناسایی و استخراج اسکوپولتین از کشت سلولی زیره سیاه (Bunium persicum)},
journal = {زیست فناوری گیاهان زراعی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {3},
month = {June},
issn = {2252-0783},
pages = {49--56},
numpages = {7},
keywords = {Bunium persicum; ترکیب فلورسانس; کشت سوسپانسیون سلولی; متابولیت ثانویه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و استخراج اسکوپولتین از کشت سلولی زیره سیاه (Bunium persicum)
%A خسروی نیا, سارا
%A سید مهدی زیارت نیا
%A باقری, عبدالرضا
%A مرعشی, سیدحسن
%J زیست فناوری گیاهان زراعی
%@ 2252-0783
%D 2012

[Download]