سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی , 2012-05-17

عنوان : ( افت و خیز های ابررسانایی در تک بلور Ba0.72K0.28Fe2As2 در ناحیه بحرانی )

نویسندگان: مهناز نایبی پور , شعبان رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابررسانای تک بلور Ba1-xKxFe2As2 با آلایش x=0.28 توسط روش سلف – فلوکس رشد داده شده است. مقاومت الکتریکی نمونه در حضور میدان مغناطیسی موازی با محور c تا 13 تسلا توسط روش چهار میله استاندارد اندازه گیری شد و سپس رسانندگی اضافی تعیین گردید. رسانندگی اضافی ناشی از اغت و خیزهای ابررسانایی در حضور میدان مغناطیسی با استفاده از مقیاس بندی اوله و دورسی در ناحیه بحرانی تحلیل گردید. نتایج نشان داد که با وجود اینکه نمونه ساختار لایه ای دارد ولی رسانندگی در سه بعد انجام می گیرد.

کلمات کلیدی

, ابررسانایی؛ افت و خیز؛Ba1, xKxFe2As2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034549,
author = {مهناز نایبی پور and قربانی, شعبان رضا},
title = {افت و خیز های ابررسانایی در تک بلور Ba0.72K0.28Fe2As2 در ناحیه بحرانی},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی},
year = {2012},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {ابررسانایی؛ افت و خیز؛Ba1-xKxFe2As2},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افت و خیز های ابررسانایی در تک بلور Ba0.72K0.28Fe2As2 در ناحیه بحرانی
%A مهناز نایبی پور
%A قربانی, شعبان رضا
%J سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی
%D 2012

[Download]