کنفرانس فیزیک ایران 89 , 2010-09-11

عنوان : ( افت و خیزهای ابررسانایی در کوپرات 123-Nd )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , مریم همائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات بس بلور δ-7O3-xLa xCu2-xCaxBa1Nd (در بازه 15/0≥ x≥0/0) به روش استاندارد حالت جامد ساخته شده اند. مقاومت الکتریکی به صورت تابعی از دما اندازه گیری شده و تاثیر آلاینده خنثای Ca-La بر روی مقاومت، دمای بحرانی و دمای افت و خیز این ترکیبات به صورت تابعی از دما و تراکم آلایش بررسی شده است. رسانندگی اضافی ناشی از افت و خیزها در دماهای نزدیک به دمای بحرانی Tc با استفاده از نظریه AL محاسبه شده است. سه ناحیه متفاوت در رسانندگی اضافی ناشی از افت و خیزها مشاهده شد؛ دمای گذار T1D-2D مربوط به گذار از افت و خیزهای یک بعدی به دو بعدی و T2D-3D مربوط به گذار از افت و خیزهای دو بعدی به سه بعدی. پارامترهای رسانندگی هر یک از نواحی محاسبه شده است که با مقادیر گزارش شده توسط دیگران توافق خوبی دارد. برخی از پارامترهای ابررسانایی نیز از قبیل طول همدوسی در امتداد محور c در دمای صفر، ζ(0) ، ضخامت لایه ای موثر سیستم دوبعدی، d و مساحت سطح مقطع عرضی موثر برای سیستم یک بعدی، s نیز محاسبه گردید. نتایج نشان داد که این پارامترها با افزایش غلظت آلایش کاهش می یابند و همچنین زنجیره های CuOx نیز در رسانندگی سهیم هستند.

کلمات کلیدی

, ابررسانایی؛ رسانندگی اضافی؛ 123, Nd
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034554,
author = {قربانی, شعبان رضا and مریم همائی},
title = {افت و خیزهای ابررسانایی در کوپرات 123-Nd},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 89},
year = {2010},
location = {همدان, ايران},
keywords = {ابررسانایی؛ رسانندگی اضافی؛ 123-Nd},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افت و خیزهای ابررسانایی در کوپرات 123-Nd
%A قربانی, شعبان رضا
%A مریم همائی
%J کنفرانس فیزیک ایران 89
%D 2010

[Download]