دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , 2011-01-27

عنوان : ( مقاومت حالت عادی ابررسانای بسبلور Nd(Y)-123آلاییده با آلایشهای خنثی )

نویسندگان: ابراهیم رستم آبادی , شعبان رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات بس بلور ابررسانای Nd1-2xCaxPrx BaCu3O7-δ و Nd1-xCaxBa2-xLaxCu3O7-δ به روش استاندارد حالت جامد ساخته شدند. مقاومت الکتریکی به صورت تابعی از دما و غلظت آلایش اندازه گیری شده است. برای تحلیل داده های تجربی از مدل پدیده شناختی جفت پلارونی استفاده شد. مدل جفت پلارونی داده های تجربی مقاومت الکتریکی را تا نزدیکی دمای بحرانی بخوبی توصیف و پیشنهاد می کند که جایگزیدگی حاملها یکی ازدلایل اصلی از بین رفتن ابررسانایی دراین ترکیبات است. نتایج نشان می دهد که جرم جفت پلارونها به عامل پراکندگی، انرژی فونونها اپتیکی و همچنین پایه این ترکیبات را بستگی دارد.

کلمات کلیدی

, ابررسانایی؛ Nd1, 2xCaxPrx BaCu3O7, δ؛مقاومت الکتریکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034559,
author = {ابراهیم رستم آبادی and قربانی, شعبان رضا},
title = {مقاومت حالت عادی ابررسانای بسبلور Nd(Y)-123آلاییده با آلایشهای خنثی},
booktitle = {دهمین کنفرانس ماده چگال ایران},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ابررسانایی؛ Nd1-2xCaxPrx BaCu3O7-δ؛مقاومت الکتریکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقاومت حالت عادی ابررسانای بسبلور Nd(Y)-123آلاییده با آلایشهای خنثی
%A ابراهیم رستم آبادی
%A قربانی, شعبان رضا
%J دهمین کنفرانس ماده چگال ایران
%D 2011

[Download]