پژوهشنامه مالیات, دوره (14), شماره (64), سال (2013-3) , صفحات (1-20)

عنوان : ( مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد: مطالعه تطبیقی الگوهای ملی و بین‌المللی )

نویسندگان: محمدجواد ساعی , محمدعلی ساری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مالیات بردرآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد، براساس استانداردهای حسابداری بین المللی، در طبقه فعالیت‌های عملیاتی گزارش می‌شود؛ اما استانداردهای حسابداری ملی ارائه آن‌را به‌عنوان طبقه‌ای جداگانه الزام نموده‌است. در این پژوهش ضمن بیان مبانی نظری الگوهای طبقه‌بندی مالیات بر درآمد پرداختی، با استفاده از اطلاعات 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‌های 1382 تا 1387، سودمندی هرکدام الگوهای یاد شده از نظر محتوای اطلاعاتی (توان توضیح دهندگی بالاتر بازده سهام) و نیز توان پیش‌بینی (انحرافات کمتر در پیش‌بینی جمع جریان‌های نقدی دوره بعد) مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌هد که در سطح کل صنایع و همچنین در سطح 7 صنعت مورد بررسی، الگوی بین‌المللی در مقایسه با الگوی ملی از محتوای اطلاعاتی بیشتری برخوردار است. نتایج بدست آمده درخصوص توان پیش‌بینی الگوهای یاد شده، برای کل صنایع و همچنین 7 صنعت مورد بررسی نیز، حاکی از برتری الگوی بین‌المللی در مقایسه با الگوی ملی می‌باشد. آزمون معنی‌داری تفاوت خطای پیش‌بینی الگوها نشان می‌دهد که در سطح کل صنایع این تفاوت معنی‌دار نبوده و تنها در صنایع غذایی تفاوت معنی‌دار وجود دارد؛ که در صنعت یاد شده نیز الگوی بین المللی نسبت به الگوی ملی از توان پیش‌بینی بالاتری برخوردار می‌باشد.

کلمات کلیدی

مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد: مطالعه تطبیقی الگوهای ملی و بین‌المللی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034582,
author = {ساعی, محمدجواد and ساری, محمدعلی},
title = {مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد: مطالعه تطبیقی الگوهای ملی و بین‌المللی},
journal = {پژوهشنامه مالیات},
year = {2013},
volume = {14},
number = {64},
month = {March},
issn = {2251-6484},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد: مطالعه تطبیقی الگوهای ملی و بین‌المللی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد: مطالعه تطبیقی الگوهای ملی و بین‌المللی
%A ساعی, محمدجواد
%A ساری, محمدعلی
%J پژوهشنامه مالیات
%@ 2251-6484
%D 2013

[Download]