پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (6), شماره (3), سال (2006-12) , صفحات (147-151)

عنوان : ( خواص ترابردی و شبه گاف در ابررسانای NdBa2-xLaxCu3O7-d )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیب بس بلور δ-7O3-xLaxCu2NdBa با 30/0 ،20/0 ،15/0، 10/0 ، 05/0 ، 0x= به روش استاندارد واکنش حالت جامد ساخته شدند. خواص ترابردی و ابررسانایی آن با اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی به صورت تابعی از دما و تراکم آلایش مطالعه شده است. به منظور اندازه گیری تراکم حاملها در صفحات 2CuO، توان گرماالکتریسته در دمای اتاق به صورت تابعی از تراکم آلایش La اندازه گیری شده است. با افزایش تراکم آلایش مقاومت الکتریکی و توان گرماالکتریسته در دمای اتاق افزایش و دمای بحرانی به صورت سهموی کاهش می یابد. دمای شبه گاف (یا انرژی شبه گاف) به صورت تابعی از تراکم آلایش از روی انحراف به سمت پایین وابستگی خطی مقاومت الکتریکی به دما اندازه گیری شده است. تغییرات دمای بحرانی، دمای شبه گاف، مقاومت ویژه الکتریکی و توان گرماالکتریسته در دمای اتاق، S(290 K)، جملگی حاکی از آن هستند که علت اصلی از بین رفتن ابررسانایی در این آلیاژ پرشدن حفره ها به وسیله الکترونهای اضافه شده توسط آلایش است.

کلمات کلیدی

, ابررسانایی, آلایش, شبه گاف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034595,
author = {قربانی, شعبان رضا},
title = {خواص ترابردی و شبه گاف در ابررسانای NdBa2-xLaxCu3O7-d},
journal = {پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research},
year = {2006},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {1682-6957},
pages = {147--151},
numpages = {4},
keywords = {ابررسانایی، آلایش، شبه گاف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خواص ترابردی و شبه گاف در ابررسانای NdBa2-xLaxCu3O7-d
%A قربانی, شعبان رضا
%J پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research
%@ 1682-6957
%D 2006

[Download]