پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (5), شماره (4), سال (2006-3) , صفحات (249-254)

عنوان : ( گرما الکتریسته و شواهد جایگزیده شدن حاملها درابررساناهای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیب بس بلور 7O3Cu2xCaxThxBa2-1Y با 075/0، 05/0، 025/0، 0=x به روش استاندارد واکنش حالت جامد ساخته شدند. خواص ترابردی و ابررسانایی آن با اندازه گیری گرماالکتریستهS(x,T) به صورت تابعی از دما و تراکم آلایش مطالعه شده است. دمای بحرانی به صورت خطی با افزایش تراکم آلایش کاهش می یابد. S(x,T) توسط مدل پدیده شناختی نوار باریک تحلیل گردید. تغییرات Tc و گرماالکتریسته در دمای اتاق K290S و نتایج مدل پدیده شناختی نوار باریک حاکی از آن هستند که علت اصلی از بین رفتن ابررسانایی در این آلیاژ خنثی از نظر الکتریکی جایگزیده شدن حاملهای بار(حفره ها) است.

کلمات کلیدی

, ابررسانایی, گرماالکتریسته, جایگزیدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034596,
author = {قربانی, شعبان رضا},
title = {گرما الکتریسته و شواهد جایگزیده شدن حاملها درابررساناهای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d},
journal = {پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research},
year = {2006},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {1682-6957},
pages = {249--254},
numpages = {5},
keywords = {ابررسانایی، گرماالکتریسته، جایگزیدگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گرما الکتریسته و شواهد جایگزیده شدن حاملها درابررساناهای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d
%A قربانی, شعبان رضا
%J پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research
%@ 1682-6957
%D 2006

[Download]