پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (29), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (399-424)

عنوان : ( تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) )

نویسندگان: علیرضا پویا , ملیحه بذرگری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام برنامه ریزی منابع سازمان می باشد. برنامه ریزی منابع سازمان به مثابه یک نظام نرم افزاری در حوزه کسب وکار است که از طریق ارائه یک راه حل یکپارچه و جامع، سازمان را قادر به استفاده موثر و کارآمد از منابع خود شامل مواد، نیروی انسانی، سرمایه و اطلاعات می سازد. پژوهش ها نشان داده است بسیاری از این نظام ها در مراحل پیاده سازی و گسترش در عمل با شکست مواجه می شوند که دلایل عمده آن ها مشکلات رفتاری کاربران تشخیص داده شده است. در این میان، رفتار شهروندی سازمان به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتارسازمانی که بر رفتارهای فرانقشی کارکنان و مدیران تاکید می ورزند، در عملکرد فرایندهای سازمانی نقشی تعیین کننده ایفا می کند. در پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر رفتار شهروندی از نظر ابعاد سه گانه رفتارهای کمکی ، فضیلت مدنی و روحیه جوانمردی بر موفقیت نظام ERP از روش پیمایشی استفاده شد. به همین منظور پرسشنامه ای تنظیم و در میان کاربران این نظام ها در چندین شرکت که این نظام در آن ها پیاده سازی شده بود توزیع گردید. از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد و 244 پاسخنامه جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که بین این ابعاد و موفقیت نظام ERP رابطه مثبتی وجود دارد، اما تاثیر غیرمستقیم رفتارهای کمکی بعنوان یکی از ابعاد این رفتار از طریق دلواپسی نسبت به استفاده از رایانه بر موفقیت ERP مورد پذیرش قرارنگرفت.

کلمات کلیدی

, نظام ERP , رفتار شهروندی سازمانی, دلواپسی استفاده از رایانه, موفقیت نظام ERP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034605,
author = {پویا, علیرضا and بذرگری, ملیحه},
title = {تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2014},
volume = {29},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-8223},
pages = {399--424},
numpages = {25},
keywords = {نظام ERP ، رفتار شهروندی سازمانی، دلواپسی استفاده از رایانه، موفقیت نظام ERP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)
%A پویا, علیرضا
%A بذرگری, ملیحه
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2014

[Download]