به نژادی نهال و بذر, دوره (1), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (159-177)

عنوان : ( هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری لاین های اینبرد اطلسی (Petunia hybrida Hort.)برای صفات زینتی )

نویسندگان: حسن بیات , سیدحسین نعمتی , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , مرجان ساعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی هتروزیس و ترکیب پذیری لاین های اینبرد اطلسی برای صفات زینتی، تلاقی های مستقیم و متقابل حاصل به F انجام و در سال دوم هیبرید های 1 L17 (P و ( 4 L11 (P3) ،L8 (P2) ،L5 (P بین چهار والد اطلسی با اسامی ( 1 همراه والدین در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کاشته شدند. صفات ارتفاع بوته تا اولین گل، تعداد گل روی بوته، تعداد روز تا گلدهی، قطر گل، قطر لوله گل، طول لوله گل، طول جام گل، ماندگاری گل روی بوته و نقش توام (SCA) و خصوصی (GCA) عطر گل اندازه گیری شدند. معنی دار شدن اثر ترکیب پذیری عمومی ژ نهای با اثر افزایشی و غیر افزایشی را در کنترل اکثر صفات نشان داد. با این وجود، معنی دار نبودن نسبت و درجه غالبیت بیشتر از یک، نشان داد که نقش اثر فوق غالبیت از اثر افزایشی در کنترل صفات GCA/SCA بودند. اثر SCA و GCA به ترتیب دارای بیشترین مقادیر P1 × P و تلاقی 2 P بیشتر است. برای صفت قطر گل، لاین 2 در تمام صفات مورد بررسی به غیر از ماندگاری گل روی بوته و طول گل معنی دار بود. بیشترین (RCA) سیتوپلاسمی و P1 × P هتروزیس نسبت به میانگین والدین و والد برتر برای صفات تعداد گل روی بوته و قطر گل از تلاقی های 3 حاصل شد. P2 × P3

کلمات کلیدی

, اطلسی, اثر سیتوپلاسمی, اثر ژنی, تلاقی دای آلل, درجه غالبیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034613,
author = {بیات, حسن and نعمتی, سیدحسین and باقری, عبدالرضا and تهرانی فر, علی and مرجان ساعی},
title = {هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری لاین های اینبرد اطلسی (Petunia hybrida Hort.)برای صفات زینتی},
journal = {به نژادی نهال و بذر},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-6954},
pages = {159--177},
numpages = {18},
keywords = {اطلسی، اثر سیتوپلاسمی، اثر ژنی، تلاقی دای آلل، درجه غالبیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری لاین های اینبرد اطلسی (Petunia hybrida Hort.)برای صفات زینتی
%A بیات, حسن
%A نعمتی, سیدحسین
%A باقری, عبدالرضا
%A تهرانی فر, علی
%A مرجان ساعی
%J به نژادی نهال و بذر
%@ 2008-6954
%D 2013

[Download]