فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (11), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (35-42)

عنوان : ( بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر باززایی مستقیم میخک (Dianthus caryophyllus L.) )

نویسندگان: سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , مهناز آشنائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، جهت بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر میزان تکثیر و شیش های شدن (Vitrification) ارقام ریزنمون ههای جوانه جانبی در محیط کشت MS حاوی میل یگرم در لیتر BA 0 میل یگرم در لیتر / و 1 NAA کشت گردیدند. تیمارهای آزمایش شامل انواع مختلف درپوش )فویل آلومنیومی، پارافیلم، سلفون و درپوش کاغذی( و تعداد دفعات واکشت )کشت اولیه و دو مرحله واکشت( و رقم )دو رقم( بود. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین تعداد جوانه رشد یافته در رقم Prado Aquila Kgr 8/4 ( در واکشت دوم و تیمار درپوش فویل و در رقم ( Mondeo Kgr در واکشت اول و تیمار درپوش پارافیلم 8/6 ( مشاهده گردید. همچنین در هر دو رقم بیشترین میزان شیش های شدن در واکشت دوم و تیمار درپوش فویل و کمترین میزان ( آن در کشت اولیه ریزنمون ههای جوانه جانبی و تیمار درپوش کاغذی مشاهده شد. با این وجود گیاهان باززایی شده در تیمار درپوش سلفونی و کاغذی کیفیت مطلوبی نداشتند اما کاربرد درپوش پارافیلم باعث افزایش باززایی گیاهچ هها و کاهش میزان شیش های شدن آنها گردید. با توجه به اینکه گیاهچ ههای شیش های شده به علت رشد غیرطبیعی، درصد زند همانی کمی دارند و طی مراحل سازگاری از بین م یروند، بنابراین با در نظر گرفتن میزان شاخ هزایی و میزان شیش های شدن آنها، برای به دست آوردن بیشترین شاخه طبیعی، کاربرد درپوش پارافیلم در واکشت اول برای رقم Mondeo Kgr و کاربرد درپوش فویل آلومینیومی در واکشت دوم برای رقم Prado Aquila Kgr توصیه م یشود.

کلمات کلیدی

, میخک, درپوش, واکشت, شیش های شدن, پرآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034615,
author = {خرازی, سیده مهدیه and نعمتی, سیدحسین and تهرانی فر, علی and باقری, عبدالرضا and احمد شریفی and آشنائی, مهناز},
title = {بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر باززایی مستقیم میخک (Dianthus caryophyllus L.)},
journal = {فن آوری زیستی در کشاورزی},
year = {2012},
volume = {11},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-7446},
pages = {35--42},
numpages = {7},
keywords = {میخک، درپوش، واکشت، شیش های شدن، پرآوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر باززایی مستقیم میخک (Dianthus caryophyllus L.)
%A خرازی, سیده مهدیه
%A نعمتی, سیدحسین
%A تهرانی فر, علی
%A باقری, عبدالرضا
%A احمد شریفی
%A آشنائی, مهناز
%J فن آوری زیستی در کشاورزی
%@ 1735-7446
%D 2012

[Download]