دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (70), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (79-86)

عنوان : ( بررسی اثرات نوروپروتکتیوی عصاره هیدروالکلی سیاه دانه (Nigella sativa) بر دژنراسیون آلفاموتونورون های نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت )

نویسندگان: محبوبه فردوسی مکان , جینا خیاط زاده , مریم طهرانی پور , مرتضی بهنام رسولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده زمینه و هدف: ضایعات اعصاب محیطی به صورت رتروگراد به جسم سلولی نورون های آلفا رسیده و سبب دژنراسیون مرکزی در نخاع می شود. این که گیاهان به علت داشتن مواد آنتی اکسیدانی در بقا و تقسیم نورون ها موثرند ما را به استفاده از عصاره آنها رهنمون ساخت. لذا پژوهش حاضر جهت تعیین اثرات نوروپروتکتیوی عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر دژنراسیون آلفا موتونورون های نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت انجام شد. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، 24 سر رت نر نژاد ویستار به وزن 250 تا 300 گرم به 4 گروه 6 تایی شامل کمپرسیون به اضافه )B کمپرسیون به اضافه عصاره هیدروالکلی با دوز 50 میلی گرم بر کیلوگرم) و ) A ، کنترل، کمپرسیون عصاره هیدروالکلی با دوز 75 میلی گرم بر کیلوگرم) تقسیم شدند. در گروه های کمپرسیون و تیمار، عصب سیاتیک پای راست تحت کمپرسیون ( 30 ثانیه) قرار گرفت. در گروه های تیمار، تزریق عصاره به صورت داخل صفاقی در دو نوبت، پس نخاع نمونه برداری گردید و پس از L2-L از کمپرسیون انجام شد. پس از 28 روز با روش پرفیوژن از قطعات کمری 4 مراحل پاساژ بافتی و تهیه برش های 7 میکرونی سریال، رنگ آمیزی با آبی تولوئیدین صورت گرفت. سپس دانسیته نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع با روش دایسکتور محاسبه شد. هم چنین دانسیته نورونی ،(p<0/ یافته ها: دانسیته نورونی تفاوت معنی داری را در گروه کنترل و کمپرسیون نشان داد( 05 .(p<0/ در مقایسه با گروه کمپرسیون افزایش معنی داری نشان داد( 05 B و A در گروه های تیمار نتیجه گیری: عصاره هیدروالکلی سیاه دانه، اثرات نوروپروتکتیوی دارد و افزایش دانسیته نورونی با میزان عصاره دریافتی ارتباط دارد.

کلمات کلیدی

, دژنراسیون عصب, سیاه دانه, رت, عصب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034624,
author = {محبوبه فردوسی مکان and جینا خیاط زاده and مریم طهرانی پور and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {بررسی اثرات نوروپروتکتیوی عصاره هیدروالکلی سیاه دانه (Nigella sativa) بر دژنراسیون آلفاموتونورون های نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2013},
volume = {70},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-5338},
pages = {79--86},
numpages = {7},
keywords = {دژنراسیون عصب، سیاه دانه، رت، عصب سیاتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات نوروپروتکتیوی عصاره هیدروالکلی سیاه دانه (Nigella sativa) بر دژنراسیون آلفاموتونورون های نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت
%A محبوبه فردوسی مکان
%A جینا خیاط زاده
%A مریم طهرانی پور
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ 1735-5338
%D 2013

[Download]