شاهنامه و بژوهش های آئینی , 2013-05-14

عنوان : ( بررسی عناصر و مولفه های نمایشی در داستان رستم و سهراب )

نویسندگان: رجبعلی عسکرزاده طرقبه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: نمایشنامه نویسی از دیرباز از ادبیات و فرهنگ عامیانه الهام میگرفته است و بالطبع آثاری از دنیای ادبیات به صورت نمایشنامه درآمده اند که ویژگی های نمایشی در آنها قوی باشد و این ویژگی ها در اینگونه آثار به درستی شناسائی شود. یکی از داستانهای بسیار خوب شاهنامه فردوسی داستان رستم و سهراب است که ویژگی های دراماتیک و نمایشی خوبی دارد. ساختار و بافت دراماتیک و نمایشی این داستان به قدری قوی است که به راحتی میتواند به صورت نمایشنامه ای قوی عرضه گردد. مقاله حاضر سعی دارد تا تمامی عناصر و مولفه های نمایشی این داستان بزرگ از شاهنامه فردوسی را بررسی نموده و به صورتی گویا عرضه نماید تا نمایشانامه نویسانی که سعی دارند از شاهنامه فردوسی اقتباس کنند مشکلی در شناسائی عناصر و مولفه های نمایشی ازجمله شناسائی موضوع، شناسائی شخصیتها، شناخت درست از کشمکش های داستانی و تضادها، نقطه اوج و فرود نداشته باشند و به راحتی بتوانند داستانهای دیگر شاهنامه را نیز به صورت نمایشنامه اقتباس نمایند.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه ها: شاهنامه فردوسی, داستان رستم و سهراب, عناصر و مولفه های نمایشی, نمایشنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034630,
author = {عسکرزاده طرقبه, رجبعلی},
title = {بررسی عناصر و مولفه های نمایشی در داستان رستم و سهراب},
booktitle = {شاهنامه و بژوهش های آئینی},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلیدواژه ها: شاهنامه فردوسی، داستان رستم و سهراب، عناصر و مولفه های نمایشی، نمایشنامه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عناصر و مولفه های نمایشی در داستان رستم و سهراب
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%J شاهنامه و بژوهش های آئینی
%D 2013

[Download]