تحقیقات موتور, دوره (7), شماره (24), سال (2011-10) , صفحات (37-49)

عنوان : ( بررسی میزان تشکیل دوده در اثر تغییر در زاویه شروع پاشش سوخت در موتور دیزل )

نویسندگان: هادی دستورانی , علی محمدیان , محسن قاضی خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت پاشش سوخت که شامل شکل پاشش و زمانبندی پاشش است، اثر مهمی بر عملکرد موتور بویژه شکلگیری آلایندهها دارد. در این مطالعه از نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی AVL Fire برای شبیهسازی شروع زمان پاشش سوخت در موتورهای دیزل و تأثیر آن بر میزان تولید دوده، استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که هر چه زاویة شروع پاشش به مکث بالا نزدیک شده بیشینة دودة تولید شده افزایش یافته است. همچنین مقدار دودهای که در نهایت )بعد از مصرف شدن مقداری دوده( باقی میماند نیز افزایش یافته است. چون با افزایش نسبت کربن به اکسیژن مقدار تشکیل دوده نیز افزایش مییابد، هر چه زاویة شروع پاشش به مکث بالا نزدیک میشود به علت افزایش فشار محفظه احتراق و همچنین زودتر شروع شدن احتراق )کم شدن مهلت اشتعال( مخلوط شدن سوخت و هوا ناقص بوده و بنابراین حجم مخلوط غنی زیادتر شده که نتیجهاش شکلگیری دودة بیشتر است. بر این اساس درست است که از دیدگاه تشکیل دوده هرچه زودتر پاشش صورت گیرد بهتر است )دورتر از مکث بالا( ولی اگر متغیرهای دیگر مؤثر در عملکرد موتور مانند مهلت اشتعال، توان تولیدی و ... نیز در نظر گرفته شود به این نتیجه دست یافته میشود که تنها داشتن دودة کمتر نمیتواند مزیتی برای موتور باشد

کلمات کلیدی

, تشکیل دوده, زاویة شروع پاشش, موتور دیزل, محفظة احتراق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034636,
author = {دستورانی, هادی and محمدیان, علی and قاضی خانی, محسن},
title = {بررسی میزان تشکیل دوده در اثر تغییر در زاویه شروع پاشش سوخت در موتور دیزل},
journal = {تحقیقات موتور},
year = {2011},
volume = {7},
number = {24},
month = {October},
issn = {1735-5214},
pages = {37--49},
numpages = {12},
keywords = {تشکیل دوده، زاویة شروع پاشش، موتور دیزل، محفظة احتراق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان تشکیل دوده در اثر تغییر در زاویه شروع پاشش سوخت در موتور دیزل
%A دستورانی, هادی
%A محمدیان, علی
%A قاضی خانی, محسن
%J تحقیقات موتور
%@ 1735-5214
%D 2011

[Download]