بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (1), سال (2013-5) , صفحات (50-57)

عنوان : ( تعیین شاخص‌های تنوع زیستی کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Raphignathoidea، Bdelloidea و Erythraeoidea (Acari: Prostigmata) در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان های مشهد و طرقبه شاندیز )

نویسندگان: سعید پاک طینت سئیج , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , سعید هاتفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنه‌های شکارگر زیرراسته پیش‌استیگمایان از مهم ترین دشمنان طبیعی کنه‌های تارتن می‌باشند. در این تحقیق فراوانی و تنوع زیستی کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Raphignathoidea، Bdelloidea و Erythraeoidea از این زیر راسته در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان های مشهد (باغ آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، لایین و مرکز تحقیقات کشاورزی طرق) و طرقبه‌شاندیز مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر ایستگاه طی 12 نوبت نمونه‌برداری و در هر نوبت دو نمونه شامل حدود یک کیلوگرم اندام‌های هوایی درختان سیب، به و گلابی و یک کیلو گرم نمونه خاک سطحی از باغ‌های منتخب در فصول مختلف سال‌ 1388 تهیه ‌شد. تنوع زیستی کنه‌های شکارگر در مناطق مورد مطالعه با استفاده از شاخص‌های تنوع زیستی محاسبه و با آزمون تجزیه واریانس مورد مقایسه قرار گرفتند. در این بررسی، 20 گونه از 15 جنس از شش خانواده کنه های شکارگر جمع‌آوری و شناسایی شد. شاخص تنوع شانون- وینر کنه‌های شکارگر در مناطق مختلف از تفاوت معنی‌داری برخوردار بود. بیشترین مقدار این شاخص در شهرستان مشهد مربوط به ایستگاه لایین (02/0±92/1) و کمترین مربوط به ایستگاه طرق با (06/0±26/1) بود. شاخص غنای گونه‌ای (مارگالف) برای لایین (02/0±49/2) به طور معنی‌داری بیشتر از شاخص‌های محاسبه‌شده برای سایر مناطق بود. بیشترین مقدار شاخص یکنواختی مربوط به طرقبه‌شاندیز (01/0±79/0) و کمترین مقدار این شاخص مربوط به طرق (03/0±65/0) بود که از تفاوت معنی‌داری برخوردار بودند. کنه های شکارگر غالب باغ‌های میوه دانه‌دار در مناطق مورد مطالعه گونه های Eustigmaeus anauniensis با فراوانی نسبی ۵/33 درصد و Stigmaeus elongatus با فراوانی نسبی 6/17 درصد بودند.

کلمات کلیدی

, خراسان رضوی, درختان میوه, دشمنان طبیعی, غنای گونه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034646,
author = {پاک طینت سئیج, سعید and صادقی نامقی, حسین and حسینی, مجتبی and هاتفی, سعید},
title = {تعیین شاخص‌های تنوع زیستی کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Raphignathoidea، Bdelloidea و Erythraeoidea (Acari: Prostigmata) در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان های مشهد و طرقبه شاندیز},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2013},
volume = {5},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7713},
pages = {50--57},
numpages = {7},
keywords = {خراسان رضوی، درختان میوه، دشمنان طبیعی، غنای گونه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین شاخص‌های تنوع زیستی کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Raphignathoidea، Bdelloidea و Erythraeoidea (Acari: Prostigmata) در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان های مشهد و طرقبه شاندیز
%A پاک طینت سئیج, سعید
%A صادقی نامقی, حسین
%A حسینی, مجتبی
%A هاتفی, سعید
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2013

[Download]