شریف, دوره (28), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (105-113)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی و تحلیل عددی رفتار ارتعاشی مخازن مستطیلی بتنی ذخیره آب )

نویسندگان: امیر صمد قدس , محمدرضا اصفهانی , امیرحسین کیوانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بالا بردن دقت تحلیل دینامیکی مخازن ذخیره آب، بررسی مشخصه‌ها و رفتار ارتعاشی سیستم آب و سازه دارای اهمیت زیادی است. به منظور بررسی رفتار ارتعاشی مخازن ذخیره آب، یک مخزن مستطیلی بتنی به ابعاد 130×130 ارتفاع 150 سانتیمتری ساخته و برای حالت های مختلف ارتفاع آب، آزمایش مودال بر روی آن انجام شد. در بخش تحلیلی با استفاده از روش المان محدود، مخزن ساخته شده در آزمایشگاه مدل شد و نتایج آن با پاسخ‌های آزمایش مقایسه و مطابقت خوبی مشاهده گردید. بر اساس نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی با زیاد شدن ارتفاع آب درون مخزن، مقادیر فرکانس‌ها کاهش داشته در صورتیکه درصد میرایی افزایش می‌یابد. در مورد رابطه افزایش ارتفاع آب در مخزن و کاهش فرکانس‌ها و افزایش میرایی در مقاله بحث و بررسی شده است. همچنین در تحلیل، اثر امواجِ سطحی بر روی نتایج وابسته به ارتعاشِ آزاد در حوزه فرکانس، یعنی فرکانس‌های طبیعی، شکلِ مودها و توابعِ پاسخِ فرکانسی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج تحلیل‌ها در نظر گرفتن امواج سطحی، منجر به پدیدار شدن تعداد زیادی فرکانس‌های مربوط به بخش مواج و اعمال فشارهای دینامیکی در قسمت‌های بالایی مخزن نسبت به حالت نبود امواج سطحی می‌شود.

کلمات کلیدی

, fluid-structure interaction, frequency domain, modal test, rectangular concrete tank, sloshing
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034650,
author = {قدس, امیر صمد and اصفهانی, محمدرضا and کیوانی, امیرحسین},
title = {بررسی آزمایشگاهی و تحلیل عددی رفتار ارتعاشی مخازن مستطیلی بتنی ذخیره آب},
journal = {شریف},
year = {2013},
volume = {28},
number = {4},
month = {January},
issn = {1028-7167},
pages = {105--113},
numpages = {8},
keywords = {fluid-structure interaction; frequency domain; modal test; rectangular concrete tank; sloshing},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی و تحلیل عددی رفتار ارتعاشی مخازن مستطیلی بتنی ذخیره آب
%A قدس, امیر صمد
%A اصفهانی, محمدرضا
%A کیوانی, امیرحسین
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2013

[Download]