پترولوژی, دوره (3), شماره (13), سال (2013-2) , صفحات (103-118)

عنوان : ( زمین شیمی و سن سنجی گرانیتوئیدهای سری مگنتیت کرتاسه پایانی در منطقه ارغش-قاسم آباد (شمال شرق ایران) )

نویسندگان: زهرا اعلمی نیا , محمدحسن کریم پور , سیدمسعود همام , فریتز فینگر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی طلای ارغش در شمال شرق پهنه ایران مرکزی قرار دارد. این منطقه در پهنه ساختاری سبزوار در شمال گسل درونه واقع است. رخنمون های سنگی شامل سنگ های آتشفشانی با سرشت داسیت و آندزیت، سنگ های درونی با طبیعت دیوریت، کوارتزدیوریت، کوارتز مونزودیوریت، گرانودیوریت و گرانیت و سنگ های رسوبی با ترکیب آهک، ماسهه سهنگ و کنگلومرا هستند. مطالعه سنگ های نفوذی دیوریت، کوارتزدیوریت، کوارتزمونزودیوریت و گرانودیوریت گویای تعله ایهن مجموعه به سری مگنتیت )نوع I (، پتاسیم متوسط و متاآلومین است. این سنگ ها با کانی زایی ضعیف آهن در منطقه همراه هستند. عناصر TiO2 ، P2O5 ، Nb ، La و Zr در توده ها دارای مقادیر پایین و نسبت های ایزوتوپی 87Sr/86Sr اولیه و εNd اولیه در 0/ 7+ است. سن این توده ها بر اساس سن سنجی اورانیوم- سرب زیرکن 3 / 0 و 17 / آن ها به ترتیب 109177  31/8 میلیون سال )کرتاسه بالایی( است. داده های ترکیب زمین شیمیایی و نسبت های ایزوتوپی 87Sr/86Sr اولیه، وجود ماگمایی با منشأ گوشته تهی شده و مرتبط با پهنه فرورانش اقیانوس قدیمه سبزوار را تأیید می کنند.

کلمات کلیدی

, ماگماتیسم, کرتاسه پایانی, پهنه فرورانش, پهنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034655,
author = {اعلمی نیا, زهرا and کریم پور, محمدحسن and همام, سیدمسعود and فریتز فینگر},
title = {زمین شیمی و سن سنجی گرانیتوئیدهای سری مگنتیت کرتاسه پایانی در منطقه ارغش-قاسم آباد (شمال شرق ایران)},
journal = {پترولوژی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {13},
month = {February},
issn = {2228-5210},
pages = {103--118},
numpages = {15},
keywords = {ماگماتیسم، کرتاسه پایانی، پهنه فرورانش، پهنه سبزوار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زمین شیمی و سن سنجی گرانیتوئیدهای سری مگنتیت کرتاسه پایانی در منطقه ارغش-قاسم آباد (شمال شرق ایران)
%A اعلمی نیا, زهرا
%A کریم پور, محمدحسن
%A همام, سیدمسعود
%A فریتز فینگر
%J پترولوژی
%@ 2228-5210
%D 2013

[Download]