ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی – دانشگاه کردستان , 2013-05-15

عنوان : ( بررسی تجربی بیشینه انرژی خورشیدی قابل استحصال از آبگرمکن خورشیدی )

نویسندگان: فریبا اسمعیلی , کیهان شرافتی , باقر عمادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مهم ترین پارامترهای موثر بر میزان جذب انرژی صفحات خورشیدی در آبگرمکن های خورشیدی زاویه برخورد نور با صفحه می باشد. هر چه این زاویه کمتر باشد میزان انرژی قابل جذب افزایش می یابد. در این تحقیق زاویه تمایل و زاویه انحراف افقی بهینه آبگرمکن خورشیدی برای شهر تهران در فصل پاییز مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه شرایط زوایای بهینه با داده برداری در فصل پاییز (یک روز از هر ماه) با فواصل داده برداری 30 دقیقه، در سطح عمود بر راستای تابش در شهر تهران صورت گرفت. نتایج نشان داد که عوامل تاثیرگذار در افزایش جذب انرژی خورشیدی برای به دست آمدن بیشترین 50 و 60 و زوایای انحراف افقی صفر، 10 - و ، انرژی قابل استحصال برای مهر، آبان و آذر ماه به ترتیب زوایای تمایل 40-10 می باشد. استفاده از سیستم رد یاب خورشیدی و تنظیم بهینه سیستم نسبت به حالت استقرار افقی صفحات جاذب در ماه آذر به ترتیب موجب 112 درصد و 147 درصد افزایش انرژی قابل جذب می گردد.

کلمات کلیدی

, انرژی, آبگرم کن خورشیدی, انرژی های نو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034662,
author = {اسمعیلی, فریبا and کیهان شرافتی and عمادی, باقر},
title = {بررسی تجربی بیشینه انرژی خورشیدی قابل استحصال از آبگرمکن خورشیدی},
booktitle = {ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی – دانشگاه کردستان},
year = {2013},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {انرژی، آبگرم کن خورشیدی، انرژی های نو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی بیشینه انرژی خورشیدی قابل استحصال از آبگرمکن خورشیدی
%A اسمعیلی, فریبا
%A کیهان شرافتی
%A عمادی, باقر
%J ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی – دانشگاه کردستان
%D 2013

[Download]