آموزش در علوم پزشکی, دوره (13), شماره (2), سال (2013-5) , صفحات (123-133)

عنوان : ( تعیین نقش اهداف پیشرفت در میانجی‌گری رابطه ساختار ارزشیابی کلاسی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان: یک مطالعه توصیفی )

نویسندگان: حسین کارشکی , سمیه بهمن آبادی , فاطمه بلوچ زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: محیط و ادراکات ناشی از آن نقش مهمی در عملکردها و فرایندهای تحصیلی دارد و بررسی این گونه روابط برای بهبود فرایند آموزش و پرورش بسیار مهم است. لذا پژوهش حاضر به منظور تبیین رابطه ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت‌گیری اهداف پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان صورت پذیرفت. روش‌ها: پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 91-1390 بود. نمونه پژوهش تعداد 220 دانشجو بودند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی بر حسب جنسیت انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و پرسشنامه جهت‌گیری هدفی میدگلی و همکاران را تکمیل نمودند. برای سنجش پیشرفت تحصیلی از نمره معدل دانشجویان استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار LISREL تحلیل شدند و از آزمون‌های آماری متناسب با نوع متغیرها شامل ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج: بین ارزشیابی کلاسی تبحرمحور و پیشرفت تحصیلی، رابطه منفی و معنادار (01/0>p، 20/0-=r) دیده شد. رابطه مثبت و معناداری بین اهداف رویکردی و پیشرفت تحصیلی (01/0>p، 24/0=p)؛ و بین اهداف تبحری و ارزشیابی کلاسی ادراک شده تبحرمحور (01/0>p، 21/0=r) وجود داشت. مدل علی رابطه ساختار ارزشیابی کلاسی تبحرمحور با پیشرفت تحصیلی با میانجی‌گری جهت‌گیری اهداف تبحری مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه‌گیری: ساختارهای ارزشیابی کلاسی می‌توانند فرایندهای هدفی پیشرفت و عملکردهای تحصیلی را تحت تأثیر قرار دهند. لذا در طراحی روش‌های آموزشی باید بر نوع ارزشیابی و پیامدهای آن توجه گردد.

کلمات کلیدی

, سنجش, اهداف پیشرفت, لیسانس, ‌تحلیل مسیر و دانشجویان پرستاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034676,
author = {کارشکی, حسین and بهمن آبادی, سمیه and بلوچ زاده, فاطمه},
title = {تعیین نقش اهداف پیشرفت در میانجی‌گری رابطه ساختار ارزشیابی کلاسی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان: یک مطالعه توصیفی},
journal = {آموزش در علوم پزشکی},
year = {2013},
volume = {13},
number = {2},
month = {May},
issn = {9359-1608},
pages = {123--133},
numpages = {10},
keywords = {سنجش، اهداف پیشرفت، لیسانس، ‌تحلیل مسیر و دانشجویان پرستاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین نقش اهداف پیشرفت در میانجی‌گری رابطه ساختار ارزشیابی کلاسی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان: یک مطالعه توصیفی
%A کارشکی, حسین
%A بهمن آبادی, سمیه
%A بلوچ زاده, فاطمه
%J آموزش در علوم پزشکی
%@ 9359-1608
%D 2013

[Download]