پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (27), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (48-54)

عنوان : ( پیش بینی زمان رویش گیاهچه های علفهای هرز خاکشیر Descurainia sophia (L.) ) Desv.) و ازمک( Cardaria draba (L.) (Webb.در مزرعه کلزا(Brassica napus L.) در شرایط زنجان )

نویسندگان: علیرضا یوسفی , مهدی راستگو , ملیحه قنبری مطلق , مینا ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش بینی زمان رویش علف های هرز با مشخص کردن زمان مناسب کنترل آنها می تواند در کاهش رقابت علف هرز با گیاه زراعی و کاهش مصرف علف کش ما را یاری رساند . به همین دلیل مدلها یی که زمان رویش علف های هرز را پیش بینی می کنند ابزار تص میم گیری مدیریتی با ارزشی می باشند که می توان در بهینه سازی برنامه های کنترل از آنها سود برد . به همین منظور جهت پیش بینی رویش گیاهچه های دو گونه علف هرز زمستانه خاکشیر و ازمک در مزرعه کلزای پاییزه، آزمایشی در پاییز 1388 در مزرعه تحقیقات زراعی دانشکده کشاور زی دانشگاه زنجان انجام شد . در این آزمایش تعداد گیاهچه های این دو گونه بطور هفتگی شمارش و سپس کادر های مورد نظر حذف می شدند. داده های درصد رویش تجمعی و زمان دمایی در مدلهای اصلاح شده ویبول، لجستیک و گامپرتز جهت انتخاب بهترین مدل، برازش داده شدند . نتایج نشان داد که مدل ویبول با معیار 59 برازش مناسب تری نسبت به دو مدل دیگر داشته است. در حالی که مدل لجستیک برای هر دو گونه - کمتر از 20 ( AIC ) اطلاعاتی آکاییک بدترین برازش را داشت . همچنین دو گونه الگوی رویش متفاوتی داشتند بطوریکه 10 % رویش در ازمک در زمان دمایی پای ین تری رخ داد در حالیکه خاکشیر سریعتر به 90 % رویش رسید.

کلمات کلیدی

, علف هرز زمستانه, مدل ویبول, مدل گامپرتز, پیش بینی, مدیریت علف های هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034688,
author = {علیرضا یوسفی and راستگو, مهدی and ملیحه قنبری مطلق and مینا ابراهیمی},
title = {پیش بینی زمان رویش گیاهچه های علفهای هرز خاکشیر Descurainia sophia (L.) ) Desv.) و ازمک( Cardaria draba (L.) (Webb.در مزرعه کلزا(Brassica napus L.) در شرایط زنجان},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2013},
volume = {27},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {48--54},
numpages = {6},
keywords = {علف هرز زمستانه، مدل ویبول، مدل گامپرتز، پیش بینی، مدیریت علف های هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی زمان رویش گیاهچه های علفهای هرز خاکشیر Descurainia sophia (L.) ) Desv.) و ازمک( Cardaria draba (L.) (Webb.در مزرعه کلزا(Brassica napus L.) در شرایط زنجان
%A علیرضا یوسفی
%A راستگو, مهدی
%A ملیحه قنبری مطلق
%A مینا ابراهیمی
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]