زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (16), شماره (43), سال (2013-4) , صفحات (14-20)

عنوان : ( ارتباط شدت علایم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه )

نویسندگان: نرجس بحری , ملیحه عافیت , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , دلشاد نوقابی , نسرین بحری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: یائسگی، یکی از مهمترین بحران های زندگی زنان است و علائمی که زنان در این مرحله تجربه می کنند، از جمله چالش های مهم مراقبتی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط علائم یائسگی با میزان اضطراب و افسردگی در دوران گذر به یائسگی انجام شد. روش­کار: این مطالعه تحلیلی مقطعی در سال 1382 بر روی 100 زن 60- 45 ساله در سطح شهر گناباد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل: زنان 60-45 ساله، زندگی کردن با همسر و نداشتن اختلاف شدید با او، نداشتن بارداری مشکوک یا قطعی، عدم استفاده از قرص های ضد بارداری یا هورمون درمانی جایگزین، نداشتن سابقه عمل هیسترکتومی یا اووفرکتومی و نداشتن سابقه بیماری های روانی و جسمی مزمن بود. در این مطالعه ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات فردی، مقیاس افسردگی بک، مقیاس اضطراب اشپیل برگر و شاخص کاپرمن اصلاح شده بود. در مرحله گردآوری داده ها، افراد مورد مطالعه ابتدا پرسشنامه مشخصات فردی و سپس مقیاس افسردگی بک، مقیاس اضطراب اشپیل برگر و شاخص کاپرمن را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون همبستگی و آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته­ها: بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون، بین نمره افسردگی و شدت علائم یائسگی ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت (125/0=p). همچنین بین نمره اضطراب و شدت علائم یائسگی ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت (75/0=p). میانگین نمره اضطراب در سطوح مختلف علامت «بیخوابی» اختلاف آماری معنی داری داشت (043/0=p) و بر این اساس، بیشترین میانگین نمره اضطراب در سطح شدید بیخوابی وجود داشت. نتیجه­گیری: بین شدت علائم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه ارتباطی وجود ندارد، در حالی که اکثر مطالعات انجام شده در سایر کشورها، ارتباط مثبتی بین شدت علائم یائسگی و افسردگی و اضطراب گزارش کردند که این اختلاف ممکن است ناشی از اختلافات فرهنگی و نگرش زنان نسبت به یائسگی باشد.

کلمات کلیدی

, یائسگی, افسردگی , اضطراب , زنان , یائسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034696,
author = {نرجس بحری and ملیحه عافیت and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and دلشاد نوقابی and نسرین بحری},
title = {ارتباط شدت علایم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2013},
volume = {16},
number = {43},
month = {April},
issn = {1680-2993},
pages = {14--20},
numpages = {6},
keywords = {یائسگی، افسردگی ، اضطراب ،زنان ،یائسه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط شدت علایم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه
%A نرجس بحری
%A ملیحه عافیت
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A دلشاد نوقابی
%A نسرین بحری
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2013

[Download]