رخساره های رسوبی, دوره (5), شماره (2), سال (2013-1) , صفحات (221-246)

عنوان : ( نگرشی نو بر تطابق چینه ای گذر پرمین تریاس در قفقاز میانی و شمال باختر ایران: پیچیدگی ها و راهکارها )

نویسندگان: عباس قادری , علیرضا عاشوری , دیتر کورن , محمدحسین محمودی قرائی , لوسینا لدا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برشهای دربردارنده گذر پرمین تریاس در ایران یکی از بهترین رخنمونهای این محدوده زمانی در دنیاست که به عنوان برش استاندارد برای لایه های گذر در حوضه تتیس مرکزی کاربرد دارد. افزایش توجه به این برشها کمک میکند تا شماری از مشکلات و پیچیدگیهای موجود از قبیل تفاوت در سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری ارائه شده بر مبنای آمونوئیدها و کنودونتها و برداشتهای متفاوت از شرایط محیط رسوبی دیرینه حل شود. در این پژوهش برشهای موجود در منطقه کوههای علی باشی در شمال باختر ایران با یکدیگر و با برشهای منطقه قفقاز میانی مورد مقایسه قرار گرفته و موانع موجود در ارائه یک تطابق با قدرت تفکیک بالا مورد بحث قرار گرفتهاند. علاوه بر آن، ایرادهای مطرح شده درباره پیوستگی توالیهای پرمین پسین کوههای علی باشی مورد بررسی قرار گرفته و پاسخی مناسب برای آنها ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, تطابق, پرمین, تریاس, جلفا, قفقاز میانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034703,
author = {قادری, عباس and عاشوری, علیرضا and دیتر کورن and محمودی قرائی, محمدحسین and لوسینا لدا},
title = {نگرشی نو بر تطابق چینه ای گذر پرمین تریاس در قفقاز میانی و شمال باختر ایران: پیچیدگی ها و راهکارها},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-787X},
pages = {221--246},
numpages = {25},
keywords = {تطابق، پرمین، تریاس، جلفا، قفقاز میانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی نو بر تطابق چینه ای گذر پرمین تریاس در قفقاز میانی و شمال باختر ایران: پیچیدگی ها و راهکارها
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%A دیتر کورن
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A لوسینا لدا
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2013

[Download]