مطالعات زبان و ترجمه, دوره (44), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (71-91)

عنوان : ( فرهنگ، کارتون و آموزش زبان انگلیسی: مطالعه کیفی کارتون «انگلیسی جادویی» )

نویسندگان: رضا پیش قدم , Mostafa Moradi Moghaddam ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات اکولوژیک آموزش زبان این موضوع را بیان ﻣﻲکند که برای شناختی صحیح از روند رشد کودک در ابعاد مختلف، باید به لاﻳﻪهای متفاوت آموزش زبان نفوذ کرد و به بررسی آﻥها پرداخت. یکی از این لاﻳﻪها، که ﻣﻲتواند ابعاد فرهنگی، هویتی و آموزشی کودک را ﺗﺤﺖالشعاع قرار دهد، نقش «رسانه» است. در دنیای رو به توسعۀ مدرن، رسانه تقریباً در تمام فعاﻟﻴﺖهای بشر رخنه کرده است و حوزۀ آموزش زبان نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کیفی، به بررسی کارتون آموزش زبان انگلیسی به نام «انگلیسی جادویی»، که گلچینی از ٢٠ کارتون مختلف «والت دیزنی» است، و تأثیر آن بر فراگیر پرداخته شده است. این کارتون در ابعاد فرهنگی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد کارتون آموزشی «انگلیسی جادویی» ﻧﻪتنها در بعد آموزشی غنی نیست، بلکه این خطر نیز وجود دارد که مشاهدۀ بدون کنترل این برنامۀ آموزشی، در کودک بینشی غربی به‌وجود بیاورد که ﻣﻲتواند در سنین جوانی منشأ بسیاری از اختلالات هویتی و فرهنگی شود. در پایان، پیشنهادهایی نیز اراﺋﻪ شده است.

کلمات کلیدی

, : مطالعات اکولوژیک, آموزش زبان انگلیسی, رسانه, ابزارهای فرهنگی, کارتون «انگلیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034705,
author = {پیش قدم, رضا and Mostafa Moradi Moghaddam},
title = {فرهنگ، کارتون و آموزش زبان انگلیسی: مطالعه کیفی کارتون «انگلیسی جادویی»},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2011},
volume = {44},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-5202},
pages = {71--91},
numpages = {20},
keywords = {: مطالعات اکولوژیک، آموزش زبان انگلیسی، رسانه، ابزارهای فرهنگی، کارتون «انگلیسی جادویی».},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرهنگ، کارتون و آموزش زبان انگلیسی: مطالعه کیفی کارتون «انگلیسی جادویی»
%A پیش قدم, رضا
%A Mostafa Moradi Moghaddam
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2011

[Download]