پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (20), شماره (2), سال (2013-6) , صفحات (195-208)

عنوان : ( شبیه سازی رواناب خروجی در حوزه های آبخیز فاقد آمار با استفاده از مدل بارش- رواناب AWBM (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) )

نویسندگان: هدایت الله زرین , علیرضا مقدم نیا , جواد نام درست , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل‌های هیدرولوژیکی یکی از روش‌های برآورد رواناب حاصل از بارندگی می‌باشند. این مدل‌ها با شبیه‌سازی فرآیند رواناب- بارش، رواناب به‌دست آمده از بارندگی را در حوزه‌های آبخیز بدون ایستگاه اندازه‌گیری با حداقل زمان ممکن و کم‌ترین هزینه برآورد می‌کنند. مدل AWBM که در سال 1993 توسط بوتون تکمیل شد یکی از انواع مدل‌های بارش-رواناب است که می‌تواند رواناب را با استفاده از داده‌های بارش روزانه یا یک‌ساعته محاسبه نماید. کاربرد نتایج روزانه به دست آمده از اجرای این مدل در مطالعات مدیریت و استحصال آب و نیز نتایج یک‌ساعته مدل‌سازی برای محاسبه‌های مربوط به برنامه‌ریزی و مدیریت سیلاب می‌باشد. در این پژوهش برای ارزیابی مدل، 6 زیر حوزه بلوچستان جنوبی واقع در استان سیستان و بلوچستان مورد استفاده قرار گرفته است. بارش روزانه به کمک روش TPSS به صورت منطقه‌ای در آمده ودبی‌های روزانه هم به دبی‌های ویژه تبدیل می‌گردد. در نهایت به کمک مدل و با بهینه‌سازی پارامترهای مدل میزان دقت و کارائی مدل در برآورد رواناب محاسبه‌ای و مقایسه آن با رواناب مشاهده‌ای به وسیله ضریب کارآیی و ضریب تعیین مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج محاسبه شده توسط مدل در همه زیر حوزه‌ها نشان می‌دهد که مدل می‌تواند شبیه‌سازی قابل قبولی در حوزه‌های مورد مطالعه داشته و با اطلاعات قابل دسترس، عکس‌العمل حوزه‌های فاقد آمار (یا دارای آمار کوتاه مدت) را در مقابل بارش دریافتی شبیه‌سازی نموده و از قابلیت خوبی در پژوهش‌ها و مدل‌سازی بارش-رواناب در مناطق خشک و نیمه خشک برخوردار باشد.

کلمات کلیدی

, بارش-رواناب, شبیه‌سازی, حوزه آبخیز, مدل AWBM, استان سیستان و بلوچستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034714,
author = {هدایت الله زرین and علیرضا مقدم نیا and جواد نام درست and مساعدی, ابوالفضل},
title = {شبیه سازی رواناب خروجی در حوزه های آبخیز فاقد آمار با استفاده از مدل بارش- رواناب AWBM (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)},
journal = {پژوهش های حفاظت آب و خاک},
year = {2013},
volume = {20},
number = {2},
month = {June},
issn = {2322-2077},
pages = {195--208},
numpages = {13},
keywords = {بارش-رواناب، شبیه‌سازی، حوزه آبخیز، مدل AWBM، استان سیستان و بلوچستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی رواناب خروجی در حوزه های آبخیز فاقد آمار با استفاده از مدل بارش- رواناب AWBM (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)
%A هدایت الله زرین
%A علیرضا مقدم نیا
%A جواد نام درست
%A مساعدی, ابوالفضل
%J پژوهش های حفاظت آب و خاک
%@ 2322-2077
%D 2013

[Download]