مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (4), شماره (7), سال (2013-9) , صفحات (85-109)

عنوان : ( بازی دانایی نظریه زمینه ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران )

نویسندگان: انسی کرامتی , بهروز مهرام , بختیار شعبانی ورکی , محمود مهر محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی برنامه درسی پنهان در آموزش عالی ایران با روش نظریه زمینه ای انجام شده است . جهت بررسی برنامه د رسی پنهان دو رویکرد خرد و کلان می تواند مورد استفاده قرار گیرد . با توجه به وجود نگرش تمرکزگرایانه در نظام آموزش عالی ایران و نقش کلیدی و محوری سیاست - گذاران، طراحان، مجریان و پژوهشگران برنامه های درسی در آن؛ ابتدا از رویکرد کلان و سپس از رویکرد خرد استفاده شد. تا ارزش ها و نگرش های پنهان و نانوشته موثر در طراحی و اجرای برنامه های درسی آموزش عالی کشور شناسایی شود . برای تحقق این هدف با روش نمونه گیری گلوله برفی، تجربه - های بیست و هفت نفر از صاحب نظران مختلف آموزش عالی در سه گروه، متخصصان عضو انجمن مطالعات برنام ه درسی، پژوهشگران موسسه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، و اعضای هیات علمی و کارشناسان برنامه ریزی درسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران مورد کاوش قرار گرفت . در گردآوری داده ها از مصاحبه ساختارنایافته استفاده شد . براساس یافته های به دست آمده، پدیده محوری در نظریه زمینه ای برنامه درسی پنهان آموزش عالی، پدیدهای با عنوان "بازی دانایی " نام گرفت که در مقابل حقیقت دانش آکادمیک قرار دارد . سپس عوامل مختلف منجر به شکلگیری آن، مورد بررسی قرار گرفتند . سپس براساس رویکرد خرد، سی و یک نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد که به شیوه هدفمند انتخاب شدند، مورد مصاحبه ساخت یافته قرار گرفتند . تحلیل مصاحبههای انجام شده با دانشجویان، موید نتایج حاصل از یافته ها بود.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی پنهان, آموزش عالی, نظریه زمینهای, بازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034718,
author = {کرامتی, انسی and مهرام, بهروز and شعبانی ورکی, بختیار and محمود مهر محمدی},
title = {بازی دانایی نظریه زمینه ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {7},
month = {September},
issn = {1735-4986},
pages = {85--109},
numpages = {24},
keywords = {برنامه درسی پنهان، آموزش عالی، نظریه زمینهای، بازی دانایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازی دانایی نظریه زمینه ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران
%A کرامتی, انسی
%A مهرام, بهروز
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A محمود مهر محمدی
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 1735-4986
%D 2013

[Download]