هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2013-05-22

عنوان : ( مطالعه رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (برش پدلی) )

نویسندگان: بتول ریوندی , محمد وحیدی نیا , مهدی نجفی , اسداله محبوبی , عباس صادقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند چهل کمان به سن پالئوژن در حوضه رسوبی کپه داغ، عمدتاً از سنگ آهک، دولومیت و بین لای ههایی از ماسه سنگ، شیل و رسوبات تبخیری تشکیل شده است. مرز زیرین آن با سازند قرمز رنگ سیلیسی آواری پست هلیق تدریجی و مرز بالایی آن با شی لهای زیتونی رنگ سازند خانگیران به صورت هم شیب و پیوسته است. نتایج حاصل از مطالعات سازند چهلکمان در شرق حوضه کپه داغ واقع در روستای پدلی، منجر به شناسائی 4 مجموعه رخسارهای شده است که در کمربندهای دریای باز ( Open marine) پشته ،(Shoal) لاگون ،(Lagoon ) و پهنه جزرومدی ( Ttidal flat ) برجای گذاشته شدهاند. آنالیز چینه نگاری سکانسی این رسوبات منجر به شناسایی 4 سکانس رسوبی رده سوم در این سازند شده است که توسط مرزهای سکانسی نوع اول و دوم از یکدیگر تفکیک شدهاند. منحنی تفسیری تغییرات سطح دریا در این توالیها با منحنیهای جهانی تا حدودی انطباق نسبی نشان میدهد. دادههای این تحقیق و تلفیق آن با سایر دادههای حوضه رسوبی کپه داغ میتواند در بازسازی جغرافیای دیرینه این حوضه در زمان پالئوژن مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

کپه داغ؛ چهل کمان؛ رخساره های رسوبی؛ چینه نگاری سکانسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034722,
author = {ریوندی, بتول and وحیدی نیا, محمد and نجفی, مهدی and محبوبی, اسداله and عباس صادقی},
title = {مطالعه رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (برش پدلی)},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کپه داغ؛ چهل کمان؛ رخساره های رسوبی؛ چینه نگاری سکانسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (برش پدلی)
%A ریوندی, بتول
%A وحیدی نیا, محمد
%A نجفی, مهدی
%A محبوبی, اسداله
%A عباس صادقی
%J هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2013

[Download]