هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2013-05-22

عنوان : ( بیوستراتیگرافی سازند آبتلخ بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش چینه شناسی جلیل آباد،شرق حوضه کپه داغ(شمال مشهد) )

نویسندگان: فریبا فروغی , انوشیروان لطفعلی کنی , محمد وحیدی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضھ رسوبی کپھ داغ، در شمال و شمال شرق ایران قرار گرفتھ است و شامل توالی ھای دریایی ژوراسیک تا نئوژن می باشد. سازند آب تلخ یکی از واحدھای سنگی حوضھ رسوبی کپھ داغ است کھ لیتولوژی .(Setodeh-niya and Eshtoklin, بیشترین ضخامت را در شرق این حوضھ بھ خود اختصاص داده است ( 1970 این سازند، شامل مارن ھای خاکستری تا سبز، آبی و مارن ھای سیلتی بوده کھ بھ صورت ھم شیب و بھ رنگ سفید تا نخودی سازند آبدراز قرار (chalky limestone) پیوستھ بر روی آخرین واحد آھک گل سفیدی گرفتھ و خود توسط ماسھ سنگ ھا، شیل ھا و آھک ھای زرد تا خاکستری سازند نیزار، بھ صورت ھم شیب پوشیده می شود. سازند آبتلخ از لحاظ نانوفسیل ھای آھکی دارای فراوانی و غنای بسیار زیاد و دارای حفظشدگی خوب تا متوسط بوده و حاوی جامعھ فسیلی قلمرو تتیس می باشد. برای مطالعھ نانوفسیل ھای این سازند، تعداد ٢٦٧ عدد نمونھ شیلی و مارنی از توالیھای رسوبی این برش، ١٣٢٥ متر / برداشت و مورد مطالعھ قرار گرفتھ است. ضخامت سازند آبتلخ در این برش ٥ اندازهگیری شده است. در این مطالعات، بیش از ١٠٠ گونھ نانوفسیلی از ٤٥ جنس و ١٥ خانواده Perch- تصحیح شده توسط Sissingh ( شناسایی شده است. برای تعیین بیوزون ھا از الگوھای مندرج در ( 1977 استفاده شده است. بیوزون ھای نانوفسیلی سازند آب تلخ، بھ ترتیب از Burnett ( و ( 1998 Nielsen (1985) Perch-Nielsen ( تصحیح شده توسط ( 1985 Sissingh ( از الگوی ( 1977 CC23a و CC22, CC21, CC20, CC قاعده تا راس شامل 19 می باشد. بدین ترتیب Burnett ( از الگوی ( 1998 UC و بیوزون 16 UC14dTP, UC15dTP،UC15cTP ،UC15bTP و زیرزونھای تا انتھای (Early Campanian) برای سازند آب تلخ در برش چینھ شناسی جلیل آباد، سن کامپانین پیشین پیشنھاد می شود. (latest Campanian) کامپانین پسین

کلمات کلیدی

, نانوفسیل ھای آھکی, قلمرو تتیس, بیوستراتیگرافی, سازند آب تلخ, برش جلیل آباد, حوضھ رسوبی کپھ داغ, کامپانین, کرتاسھ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034723,
author = {فریبا فروغی and انوشیروان لطفعلی کنی and وحیدی نیا, محمد},
title = {بیوستراتیگرافی سازند آبتلخ بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش چینه شناسی جلیل آباد،شرق حوضه کپه داغ(شمال مشهد)},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نانوفسیل ھای آھکی، قلمرو تتیس، بیوستراتیگرافی، سازند آب تلخ، برش جلیل آباد، حوضھ رسوبی کپھ داغ، کامپانین، کرتاسھ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بیوستراتیگرافی سازند آبتلخ بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش چینه شناسی جلیل آباد،شرق حوضه کپه داغ(شمال مشهد)
%A فریبا فروغی
%A انوشیروان لطفعلی کنی
%A وحیدی نیا, محمد
%J هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2013

[Download]