هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2013-05-22

عنوان : ( زیست چینه نگاری و بررسی تغییرات اکسیژن و رابطه آن با کشیدگی حجره های فرامینیفرهای پلانکتونیک در آپتین پیشین،قاعده سازند کژدمی، برش تنگ ماغر )

نویسندگان: ابراهیم عبدالهی , محمد وحیدی نیا , مهناز پروانه نژاد شیرازی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند کژدمی از گروه بنگستان در اکثر میادین نفتی حوضه رسوبی زاگرس بعنوان یک سنگ منشا مهم و موثر برای مخازن نفتی کرتاسه و سنوزوییک مشخص می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی زیست چینه نگاری قاعده سازند کژدمی و تعیین تغییرات اکسیژن و رابطه آن با فرامینیفرهای پلانکتونیک با حجره های کشیده در آپتین پیشین در برش تنگ ماغر می Globigerinelloides و Leupoldina cabri , Globigerinelloides blowi : باشد. بر این اساس 3 بایوزون برای قاعده سازند کژدمی تعیین شد، و بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک با ferreolensis حجره های کشیده 2 زون تعیین شد که زون اول به دلیل فقیر بودن این اشکال نشان از شرایط تقریبا نرمال اکسیژن دارد، و در زون دوم به دلیل حضور فرامینیفرهای پلانکتون با حجره های کشیده و واقع بودن در شیل های تیره دلیل دیگر در کاهش یا نبود اکسیژن در این زون می باشد.

کلمات کلیدی

, سازند کژدمی, زیست چینه نگاری, فرامینیفرهای پلانکتونیک, حجرهای کشیده, آپتین پیشین, تنگ ماغر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034727,
author = {عبدالهی, ابراهیم and وحیدی نیا, محمد and مهناز پروانه نژاد شیرازی},
title = {زیست چینه نگاری و بررسی تغییرات اکسیژن و رابطه آن با کشیدگی حجره های فرامینیفرهای پلانکتونیک در آپتین پیشین،قاعده سازند کژدمی، برش تنگ ماغر},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سازند کژدمی، زیست چینه نگاری، فرامینیفرهای پلانکتونیک، حجرهای کشیده، آپتین پیشین، تنگ ماغر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری و بررسی تغییرات اکسیژن و رابطه آن با کشیدگی حجره های فرامینیفرهای پلانکتونیک در آپتین پیشین،قاعده سازند کژدمی، برش تنگ ماغر
%A عبدالهی, ابراهیم
%A وحیدی نیا, محمد
%A مهناز پروانه نژاد شیرازی
%J هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2013

[Download]