هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2013-05-22

عنوان : ( سنگ چینه نگاری و دیرینه شناسی قسمت فوقانی سازند کلات و بخش تحتانی سازند پسته لیق در برش چینه شناسی تنگ چهچهه (شمال شرق مشهد) )

نویسندگان: آزیتا حسنی عروس محله , محمد وحیدی نیا , مهدی نجفی , سیدرضا موسوی حرمی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توالی مورد مطالعه عمدتا از نزدیک روستای چهچهه برداشت گردید. به منظور مطالعه سنگ چینه نگاری و فسیل شناسی قسمت فوقانی سازند کلات و بخش تحتانی سازند پستهلیق، 92 نمونه 88 متر سنگ آهک ماسه ای ، سنگ آهک، ماسه سنگ و شیل است که قسمت فوقانی سازند کلات و بخش تحتانی سازند پستهلیق را دربر میگیرد. / براساس میکروفسیلهای شامل 5 توجه به موقعیت چینه شناسی سن بخش فوقانی سازند کلات و بخش زیرین سازند پستهلیق به ترتیب ماستریشتین و پالئوسن پیشین میباشد. شناسایی شده و با

کلمات کلیدی

, پالئوسن پیشین, پسته لیق, چهچهه, سنگ چینه نگاری, کلات, ماستریشتین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034728,
author = {حسنی عروس محله, آزیتا and وحیدی نیا, محمد and نجفی, مهدی and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {سنگ چینه نگاری و دیرینه شناسی قسمت فوقانی سازند کلات و بخش تحتانی سازند پسته لیق در برش چینه شناسی تنگ چهچهه (شمال شرق مشهد)},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پالئوسن پیشین، پسته لیق، چهچهه، سنگ چینه نگاری،کلات، ماستریشتین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنگ چینه نگاری و دیرینه شناسی قسمت فوقانی سازند کلات و بخش تحتانی سازند پسته لیق در برش چینه شناسی تنگ چهچهه (شمال شرق مشهد)
%A حسنی عروس محله, آزیتا
%A وحیدی نیا, محمد
%A نجفی, مهدی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2013

[Download]