هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2013-05-22

عنوان : ( زیست چینه نگاری برش زرگر با استفاده از روزن داران کف زی در جنوب بیرجند، شرق ایران )

نویسندگان: عصمت عرب , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برش زرگر با 205 متر ضخامت با مرزی ناپیوسته بر روی کالرد ملانژ و در زیر رسوبات آبرفتی در جنوب بیرجند قرار گرفته است. این برش از دو مجموعه سنگ شناسی غالب، که در زیر (کنگلومرا، ماسه سنگ، مارن و شیل) و در بالا (آهکهای ضخیم لایه) تشکیل شده است. در این مطالعه تعداد 26 گونه از روزن داران کف زی متعلق به 14 جنس در غالب سه زیست زون به ترتیب ذیل شناسایی گردید: 1- Alveolina pasticillata (Interval zone), 2- Discocyclina sp.-Nummulites sp. (Assemblage zone) 3- Nummulites aturicus (Interval Zone). بر این اساس محدوده سنی پالئوسن-ائوسن میانی برای برش مورد مطالعه پیشنهاد می گردد. همچنین بر اساس مطالعه روزن داران کف زی، یک محیط کربناته کم عمق (از نوع رمپ) با آب و هوای نسبتا گرم برای نهشته های برش زرگر پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, بیرجند, برش زرگر, زیست چینه نگاری, روزن داران کف زی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034733,
author = {عصمت عرب and وحیدی نیا, محمد},
title = {زیست چینه نگاری برش زرگر با استفاده از روزن داران کف زی در جنوب بیرجند، شرق ایران},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بیرجند، برش زرگر، زیست چینه نگاری، روزن داران کف زی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری برش زرگر با استفاده از روزن داران کف زی در جنوب بیرجند، شرق ایران
%A عصمت عرب
%A وحیدی نیا, محمد
%J هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2013

[Download]