هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2013-05-22

عنوان : ( زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری برش مرغوک بر اساس روزن داران کف زی در جنوب بیرجند،شرق ایران )

نویسندگان: ویدا وحیدنیا , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برش مرغوک به ضخامت 76 متر در جنوب بیرجند مورد مطالعه دقیق سنگ شناسی و فسیل شناسی قرار گرفت. بخش زیرین آن افیولیت ملانژ و قسمت بالایی آن با رسوبات آبرفتی پوشیده شده است. در این مطالعه تعداد 27 گونه از روزن داران کف زی متعلق به 13 جنس در غالب 4 زیست زون به شرح ذیل مورد شناسایی قرار گرفت: 1- Alveolina solida Interval Zone, 2- Nummulites aturicus Interval Zone, 3- Discocyclina sp.-Nummulites sp. Assemblage Zone, 4- Dictyuoconus sp.- Coskinolina sp. Assemblage Zone بر این اساس محدوده سنی پالئوسن - ائوسن میانی برای برش مورد مطالعه پیشنهاد می شود. همچنین با مطالعه میکروفاسیس مشخص گردید که برش مرغوک در یک محیط گرم کربناته کم عمق (از نوع رمپ) نهشته شده است.

کلمات کلیدی

, ائوسن, بیرجند, برش مرغوک, زیست چینه نگاری, سنگ چینه نگاری, روزن داران کف زی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034734,
author = {ویدا وحیدنیا and وحیدی نیا, محمد},
title = {زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری برش مرغوک بر اساس روزن داران کف زی در جنوب بیرجند،شرق ایران},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {ائوسن، بیرجند، برش مرغوک، زیست چینه نگاری، سنگ چینه نگاری، روزن داران کف زی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری برش مرغوک بر اساس روزن داران کف زی در جنوب بیرجند،شرق ایران
%A ویدا وحیدنیا
%A وحیدی نیا, محمد
%J هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2013

[Download]