چشم انداز مدیریت بازرگانی, دوره (13), شماره (17), سال (2014-1) , صفحات (141-160)

عنوان : ( بررسی و تحلیل تاثیر گرایش به بازار از دیگاه فرهنگی و رفتاری بر عملکرد بانکهای دولتی )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , حسنیه طباطبائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده امروزه با روند توسعه بانک های خصوصی، صنعت بانکداری در کشور، به سمت رقابتی تر شدن در حرکت می باشد. لذا کلیه بانکها بالاخص بانکهای دولتی می بایست رویکردهای کسب و کار خود را متحول سازند تا بتوانند در عرصه رقابتی، رشدی سریع تر از رقبا داشته و ارزش بیشتری برای مشتری خلق نمایند. در این عرصه رقابتی عاملی که می تواند به عنوان مزیت رقابتی بانک ها عمل کند و آنها را از هم متمایز سازد و در نتیجه آنها را به اهدافشان نزدیک تر کرده و سبب بهبود عملکرد آنها شوند، گرایش به بازار می باشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر گرایش به بازار از دیدگاه فرهنگی و رفتاری بر عملکرد مدیران بانکهای دولتی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق روسای شعب بانکهای دولتی ملی، سپه و مسکن در شهرستان مشهد می باشد. نمونه مورد بررسی از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای و به تعداد 150 مورد انتخاب گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین گرایش به بازار از دیدگاه فرهنگی و رفتاری و عملکرد بانکهای دولتی و جود دارد.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: گرایش به بازار, خلق هوش بازار, انتشار هوش, پاسخگویی به بازار, گرایش به مشتری, هماهنگی بین وظیفه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034739,
author = {مهارتی, یعقوب and طباطبائی, حسنیه},
title = {بررسی و تحلیل تاثیر گرایش به بازار از دیگاه فرهنگی و رفتاری بر عملکرد بانکهای دولتی},
journal = {چشم انداز مدیریت بازرگانی},
year = {2014},
volume = {13},
number = {17},
month = {January},
issn = {2251-6050},
pages = {141--160},
numpages = {19},
keywords = {واژگان کلیدی: گرایش به بازار، خلق هوش بازار، انتشار هوش، پاسخگویی به بازار، گرایش به مشتری، هماهنگی بین وظیفه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل تاثیر گرایش به بازار از دیگاه فرهنگی و رفتاری بر عملکرد بانکهای دولتی
%A مهارتی, یعقوب
%A طباطبائی, حسنیه
%J چشم انداز مدیریت بازرگانی
%@ 2251-6050
%D 2014

[Download]