میکروبیولوژی دامپزشکی, دوره (8), شماره (2), سال (2012-4) , صفحات (101-107)

عنوان : ( ارزیابی اثر درمانی عصاره های آبی و هیدروالکلی گیاه استبرق و داروی بوتالکس بر آلودگی هموپروتئوس در کبوتران )

نویسندگان: مریم سلطانی عینی , غلامرضا رزمی , امیر افخمی گلی , امین احمدی دزکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثرعصاره آبی و هیدروالکلی گیاه استبرق و نیز داروی بوتالکس بر روی تک یاخته خونی هموپروتئوس در کبوتران در دو دوره درمانی مورد بررسی قرار گرفت. در دوره اول ابتدا 24کبوتر آلوده به هموپروتئوس و 6 کبوتر سالم بابررسی میکروسکوپی گسترش های خونی از بین یک گله انتخاب گردیدند . سپس به 5 گروه 6 تایی تقسیم شدند.به گروه های آلوده 1 و 2 به ترتیب عصاره های آبی و هیدرو الکلی گیاه استبرق با دوزmg/kg 3/0 به مدت 7 روز متوالی به صورت خوراکی داده شد وبه گروه 3 داروی بوتالکس به میزان mg/kg5/2 به صورت داخل عضلانی تزریق گردید. 24 ساعت بعد از آخرین تجویز عصاره ها، از ورید بالی کبوتران گسترش خونی تهیه شد و بعد از بررسی میکروسکوپی میزان پارازیتمی در گروه مختلف مورد بررسی قرار گرفت. فقط در گروه 3 درمان شده بابوتالکس میزان پارازیتمی به صفر رسیده بود درحالیکه در گروه های 1 و2 هیچگونه تغییری در میزان پارازیتمی بوجود نیامده بود. در دوره دوم درمانی، کبوتران به گروه های شش تایی تقسیم شده وبا غلظتهای 10، 100، 1000 برابر غلظت اولیه درمان گردیدند.به گروه های 1 و2، دو غلظت 10 و 1000 برابر به مدت 7 روز به صورت خوراکی داده شد. به گروه3 غلظت 100 برابرعصاره آبی به صورت داخل عضلانی به میزان 0/3 mg/kg تزریق گردید. در پایان این دوره از ورید بالی گسترش خونی تهیه گردید وپارازیتمی محاسبه شد. نتایج نشان داد که میزان غلظت و نوع تجویز عصاره آبی استبرق تاثیری بر میزان پارازیتمی انگل نداشتند. بر پایه نتایج بدست آمده بنظر می رسد که عصاره آبی و الکلی استبرق هیچ اثر درمانی برای علیه آلودگی هموپروتئوس در کبوتر نداشته در حالیکه داروی بوتالکس می-تواند بعنوان دارویی موثر برعلیه آلودگی هموپروتئوس تجویز گردد

کلمات کلیدی

, هموپروتئوس, کبوتر, استبرق, بوتالکس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034764,
author = {سلطانی عینی, مریم and رزمی, غلامرضا and افخمی گلی, امیر and احمدی دزکی, امین},
title = {ارزیابی اثر درمانی عصاره های آبی و هیدروالکلی گیاه استبرق و داروی بوتالکس بر آلودگی هموپروتئوس در کبوتران},
journal = {میکروبیولوژی دامپزشکی},
year = {2012},
volume = {8},
number = {2},
month = {April},
issn = {2251-8851},
pages = {101--107},
numpages = {6},
keywords = {هموپروتئوس، کبوتر، استبرق، بوتالکس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر درمانی عصاره های آبی و هیدروالکلی گیاه استبرق و داروی بوتالکس بر آلودگی هموپروتئوس در کبوتران
%A سلطانی عینی, مریم
%A رزمی, غلامرضا
%A افخمی گلی, امیر
%A احمدی دزکی, امین
%J میکروبیولوژی دامپزشکی
%@ 2251-8851
%D 2012

[Download]