همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار , 2011-03-02

عنوان : ( تاثیر دانه بندی سبکدانه های لیکا برمقاومت فشاری بتن سبک با مقاومت بالا: مطالعه موردی )

نویسندگان: حمید رضا ایرانی , وحید رحیمی , بهروز حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی دانه بندی و نوع سنگدانه های مصرفی در بتن سبک لیکا و تاثیر آن بر مقاومت فشاری بتن سبک با مقاومت بالا موضوع این مقاله است براین اساس به منظور تعیین میزان تاثیر نوع سنگدانه ها برمقاومت فشاری بتن سبک نمونه هایی با میزان مشخص سنگدانه های سبک لیکا که درصدی از آن با ماسه در حدود اندازه 4/75-0mm جایگزین شده است ساخته شدند. در مجموع و با یک روش سیستماتیک 16 طرح اختلاط با مقادیر مختلف سیمان درمحدوده 400 تا 550 کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفته شد به منظور انجام ازمایش مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای 150×300mm ساخته شده و در سنین 7 ، 28 و 90 روز مورد ازمایش قرارگرفتند نتایج نشان داد که با بکارگیری این محدوده دانه بندی مقاومت های فشاری بسیار مناسبی بدست می اید که در حدود بتن سبک با مقاومت بالا می باشد.

کلمات کلیدی

, بتن سبک, سبکدانه لیکا, دانه بندی, مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034778,
author = {حمید رضا ایرانی and وحید رحیمی and حسنی, بهروز},
title = {تاثیر دانه بندی سبکدانه های لیکا برمقاومت فشاری بتن سبک با مقاومت بالا: مطالعه موردی},
booktitle = {همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {بتن سبک، سبکدانه لیکا، دانه بندی، مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر دانه بندی سبکدانه های لیکا برمقاومت فشاری بتن سبک با مقاومت بالا: مطالعه موردی
%A حمید رضا ایرانی
%A وحید رحیمی
%A حسنی, بهروز
%J همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
%D 2011

[Download]