سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای , 2010-10-20

عنوان : ( اثر عمل آوری داخلی بر مقاومت فشاری بتن سبک با استفاده از سبکدانه های لیکا باعیار سیمان مختلف )

نویسندگان: حمیدرضا ایرانی , وحید رحیمی , بهروز حسنی , سید علیرضا نصرتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله به بررسی تاثیر عیار سیمان بر مقاومت فشاری بتن سبک با استفاده از سبکدانه های لیکا به عنوان مصالحی برای عمل آوری داخلی بتن پرداخته خواهد شد. لیکا به عنوان ماده ای جاذب رطوبت می تواند پس از اشباع شدن در اب و قرار گرفتن درساختار بتن ، آب جذب شده را در زمانی طولانی به بتن پس داده و باعث تداوم هیدراسیون سیمان در دوره عمل آوری شود. دراین مقاله به منظور تعیین میزان تاثیر سیمان مصرفی در خصوصیات بتن سبک که با استفاده از دانه های لیکا عمل آوری داخلی می شود با استفاده از یک روش سیستماتیک بتن هایی با عیارهای سیمان متفاوت ساخته شد. نمونه ها در دو محیط خشک و مرطوب نگهداری شدند.

کلمات کلیدی

, بتن سبک, عیار سیمان, لیکا, عمل آوری داخلی, مقاومت فشاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034780,
author = {حمیدرضا ایرانی and وحید رحیمی and حسنی, بهروز and سید علیرضا نصرتی},
title = {اثر عمل آوری داخلی بر مقاومت فشاری بتن سبک با استفاده از سبکدانه های لیکا باعیار سیمان مختلف},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بتن سبک، عیار سیمان، لیکا، عمل آوری داخلی، مقاومت فشاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عمل آوری داخلی بر مقاومت فشاری بتن سبک با استفاده از سبکدانه های لیکا باعیار سیمان مختلف
%A حمیدرضا ایرانی
%A وحید رحیمی
%A حسنی, بهروز
%A سید علیرضا نصرتی
%J سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
%D 2010

[Download]