دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته , 2013-05-22

عنوان : ( اثربخشی هیپنوتراپی بر اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , محمد ارقبائی , پریسا نامقی , معصومه نافیان دهکردی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اضطراب امتحان یکی از معضلات دانش آموزان است که با افت عملکرد در ایام امتحانات دانش آموزان همراه می شود.پزوهش حاضر به منظور اثر بخشی هیپنوتراپی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان انجام گرفته است. روش کار 200دانش آموز دختر دبیرستانی مشغول به تحصیل در سال 91-90 در پایه سوم دبیرستان توسط مقیاس اضطراب امتحان ساراسون به عنوان ابزار غربالگری و نیز همین مقیاس جهت مقایسه نتایج و تاثیر آن از نظر وجود اضطراب امتحان بررسی شد. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع خوشه ای تصادفی بوده و از این تعداد20 دانش آموز که واجد خصوصیات اضطراب امتحان تشخیص داده شدند وارد طرح پژوهش گردید که به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند.در گروه آزمایشی در 10جلسه 30دقیقه ای به مدت 10 هفته تلقین ها تصویر های ذهنی در زمینه افزایش اعتماد به نفس و بهبود عملکرد در امتحانات همچنین تمرکز فکر بهتر و آرامش داده شد به گروه کنترل آموزش خاصی داده نشد و داده ها با روش کوواریانس چند متغیری بوسیله ی نرمتجزیه و تحلیل گردید. Spss افزار نتایج هر دو گروه از نظر میزان اضطراب امتحان در یک محدوده بودند و نتایج حاصل از روش کوواریانس چند متغیری در سطح 0.05=α درصد نشان دهنده تفاوت معنادار بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون و همچنین بین نمرات پس آزمون دو گروه آزمایش وکنترل می باشد. بحث و نتیجه گیری نتایج نشان داد که تلقینات هیپنوتیزمی توانسته است به طور موثری از شدت اضطراب امتحان دانش آموزان در گروه آزمایش بکاهد به عبارتی موید اثر بخشی هیپنوتراپی در بهبود اضطراب امتحانمی می باشد

کلمات کلیدی

, هیپنوتراپی, اضطراب امتحان, دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034807,
author = {کیمیایی, سیدعلی and ارقبائی, محمد and پریسا نامقی and نافیان دهکردی, معصومه},
title = {اثربخشی هیپنوتراپی بر اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {هیپنوتراپی، اضطراب امتحان، دانش آموزان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی هیپنوتراپی بر اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی
%A کیمیایی, سیدعلی
%A ارقبائی, محمد
%A پریسا نامقی
%A نافیان دهکردی, معصومه
%J دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته
%D 2013

[Download]