جستارهای ادبی, دوره (45), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (1-17)

عنوان : ( دو جای‌نام ناشناخته در شاهنامه )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محققان تا کنون تحقیق چندانی دربارة جای نام های شاهنامه انجام نداده‌اند. این درحالی است که ضبط برخی از این جای‎نام‌ها در دستنویس‌ها و چاپ‌‌های شاهنامه پریشان و بی‌سامان و گاه نادرست است. زیرا نسخه‌نویسان شاهنامه تقریباً در همۀ دوره‌هااهتمام چندانی برای ضبط صحیح این نام‌ها از خود نشان نداده و گاه آن‌ها را از روی اهمال -کاری با نام‌ها یا کلمات مأنوس در روزگار خود جایگزین کرده‌اند. در این مقاله دربارة دو جای نام «آرچنگ» و «نرآهو/ پی آهو » که در شاهنامه ‌های چاپی و خطی، غلط یا گونه گون ضبط شده، بر اساس نسخه ‌های خطی کهن بحث شده و ضبط صحیح آن مشخص گردیده است. اولی قطعآ بر همان ارچنگان منطقة کلات نادر تطبیق می‌کند و دومی با تردید باید نام میدانی در مرز زابلستان به توران در افغانستان کنونی باشد.

کلمات کلیدی

, شاهنامه, دستنویس‌های کهن, آرچنگ, نرآهو/ پی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034808,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {دو جای‌نام ناشناخته در شاهنامه},
journal = {جستارهای ادبی},
year = {2013},
volume = {45},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7187},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {شاهنامه، دستنویس‌های کهن، آرچنگ، نرآهو/ پی آهو.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دو جای‌نام ناشناخته در شاهنامه
%A یاحقی, محمدجعفر
%J جستارهای ادبی
%@ 2008-7187
%D 2013

[Download]