جستارهای نوین ادبی, دوره (45), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (29-55)

عنوان : ( ضرورت تصحیح دوباره کیمیای سعادت )

نویسندگان: سلمان ساکت , محمدجعفر یاحقی , محمد رضا راشد محصل , محمود عابدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیمیای سعادت مهم‌ترین اثر فارسی ابوحامد محمّد غزالی است که در ایران دو بار تصحیح و منتشر شده است: بار نخست در سال 1319 به اهتمام احمد آرام و بار دوم در سال 1361 به کوشش حسین خدیوجم که پیشتر هم در سال 1354 نیمة نخست کتاب را به چاپ رسانده بود. این مقاله بر آن است تا با بررسی این دو چاپ، به‌ویژه تصحیح خدیوجم و مقایسة آن‌ها با نسخ کهن کتاب، کاستی‌ها و اشکالات این دو تصحیح را نشان دهد و ضرورت تصحیح دوبارة کیمیا را گوشزد کند. در این راستا افزون بر نسخ اصلی مورد استفادة خدیوجم، از نسخة موزة ملک (مورّخ 605 ق.)، دو دستنویس موزة بریتانیا (مورّخ 644 ق. و 672 ق.) و نسخة نویافتة اوپسالا (مورّخ 614 ق.) بهره برده و نشان داده‌ایم که معرفی نکردن کامل نسخه‌ها، انتخاب نابه‌جای نسخه/ نسخ اساس، نامعلوم بودن شیوة تصحیح و انتقادی نبودن آن، افتادگی‌ها، افزوده‌های بی‌پشتوانه و برخی اشتباهات فاحش در تصحیح واژه‌های غریب و نادر، مهم‌ترین اشکالات این دو چاپ ـ به‌ویژه چاپ خدیوجم ـ بوده است. این اشکالات به حدی است که گاه معنی و مفهوم عبارات دگرگون شده و به‌کلی با آنچه مؤلف در صدد بیان آن بوده، اختلاف پیدا کرده است.

کلمات کلیدی

, کیمیای سعادت, ابوحامد محمّد غزالی, خدیوجم, آرام, تصحیح متن, متن‌شناسی, نسخه‌شناسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034809,
author = {ساکت, سلمان and یاحقی, محمدجعفر and محمد رضا راشد محصل and محمود عابدی},
title = {ضرورت تصحیح دوباره کیمیای سعادت},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2012},
volume = {45},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7187},
pages = {29--55},
numpages = {26},
keywords = {کیمیای سعادت، ابوحامد محمّد غزالی، خدیوجم، آرام، تصحیح متن، متن‌شناسی، نسخه‌شناسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ضرورت تصحیح دوباره کیمیای سعادت
%A ساکت, سلمان
%A یاحقی, محمدجعفر
%A محمد رضا راشد محصل
%A محمود عابدی
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2012

[Download]