اولین همایش ملی کاربردهای فناوری نانو در تشخیص بیماری ها , 2013-05-30

عنوان : ( طراحی، ساخت و خواص نانوحسگری نانو پودرهای SnO2، ZnOو CuOدر حضور کپک آسپرژیلوس نیجر )

نویسندگان: الهه آژیر , ریحانه اتفاق , ناصر شاه طهماسبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: نانو پودرهای اکسید قلع، اکسید روی و اکسید مس به روش سل ژل تهیه شد. خواص ساختاری نانو پودراکسید قلع، اکسید روی و اکسید مس با استفاده از مشخصه یابی (XRD) و TEM)) بررسی، و سپس کپک آسپرژیلوس نیجر رشد داده شده در بستر مناسب در معرض این نانوپودرها قرار گرفت. بااستفاده از سیستم طراحی شده مقاومت الکتریکی نانو سیستمهای حاضر در معرض گازهای متصاعد شده اندازه گیری، و اثر زمان روی تغییرات مقاومت الکتریکی نانو حسگر مورد مطالعه قرارگرفت.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: اکسید قلع, اکسید روی, اکسید مس, نانو پودر, نانو حسگر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034812,
author = {آژیر, الهه and ریحانه اتفاق and شاه طهماسبی, ناصر},
title = {طراحی، ساخت و خواص نانوحسگری نانو پودرهای SnO2، ZnOو CuOدر حضور کپک آسپرژیلوس نیجر},
booktitle = {اولین همایش ملی کاربردهای فناوری نانو در تشخیص بیماری ها},
year = {2013},
location = {ساری, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: اکسید قلع، اکسید روی، اکسید مس، نانو پودر، نانو حسگر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی، ساخت و خواص نانوحسگری نانو پودرهای SnO2، ZnOو CuOدر حضور کپک آسپرژیلوس نیجر
%A آژیر, الهه
%A ریحانه اتفاق
%A شاه طهماسبی, ناصر
%J اولین همایش ملی کاربردهای فناوری نانو در تشخیص بیماری ها
%D 2013

[Download]