پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی, دوره (7), شماره (14), سال (2012-3) , صفحات (17-28)

عنوان : ( اثر قند خوراکی بر مقادیر AgRP لنفوسیت خون محیطی و گلوکز پلاسما پس از یک جلسه فعالیت دایره ای ویژه مبتنی بر فنون کشتی در کشتی گیران آزاد کار جوان )

نویسندگان: محمد قاسمی , عباس قنبری نیاکی , شادمهر میردار , امیر رشیدلمیر , مسلم حجتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه: AGRP، یک نرو پپتید مترشحه از هسته کمانی هیپوتالاموس است و نقش مهمی در تعادل انرژی، کنترل وزن و دریافت غذا ایفا می کند. هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر مصرف قند خوراکی(گلوکز) پس از یک فعالیت دایره ای مقاومتی بر روی AGRP، انسولین و گلوکز پلاسما می باشد. مواد و روش: برای این منظور 16 کشتی گیر آزادکار جوان(سن,22/29±./9 وزن 75/45±12/9 و شاخص توده بدنیBMI 26/23±2/60 ) به طور تصادفی انتخاب شدند و مجددا\" به طور تصادفی به2 گروه قند( 1 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن n=8 ) و گروه آب n=8 تقسیم شدند. از آزمودنی ها خواسته شد یک فعالیت دایره ای مبتنی بر فنون کشتی ( WTBCE )را اجرا کنند. نمونه گیری خونی در سه مرحله، قبل، بلافاصله پس از فعالیت و 90 دقیقه پس از خوراندن محلول گلوکز انجام شد. جهت اندازه-گیری AGRP پلاسما، از کیت تجاری ELISA استفاده شد. داده ها با استفاده از روش آنالیز واریانس در اندازه گیری های مکرر و در صورت وجود اختلاف از آزمون تعقیبی LSD تجزیه وتحلیل شد و با اختلاف معناداری در سطح P<0/05 پذیرفته شد. یافته ها: تفاوت معنی داری در سطوح AGRP و انسولین پلاسما هم در نقاط زمانی و هم بین گروه ها مشاهده گردید. که این تغییرات در میزان گلوکز پلاسما فقط در نقاط زمانی معنی دار بوده است. استفاده از تحلیل آماری نشان داد که گروه قند دارای سطوح AGRP پایین تر و انسولین بالاتری نسبت به گروه آب بوده است. نتیجه گیری: نتیجه تحقیق حاضر حاکی از آن است که فعالیت یک جلسه ای طراحی شده قادر به تحلیل انرژی و افزایش سطوح AGRP پلاسمایی بوده است. همچنین نتایج نشان داد که مصرف قند خوراکی گلوکز(1 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) با افزایش رهایش انسولین ناشی از قند توانسته ازدیاد سطوح AGRP ناشی از فعالیت شدید را مهار نماید. بنا براین شاید بتوان گفت که اثر اشتها آوری پس از یک فعالیت شدیداز طریق AGRP اعمال شده و بالارفت این پپتید برای بازسازی ذخایر از دست رفته انرژی ضروری می باشد.

کلمات کلیدی

, قند خوراکی, AgRP لنفوسیت, فعالیت دایره ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034826,
author = {محمد قاسمی and عباس قنبری نیاکی and شادمهر میردار and رشیدلمیر, امیر and مسلم حجتی},
title = {اثر قند خوراکی بر مقادیر AgRP لنفوسیت خون محیطی و گلوکز پلاسما پس از یک جلسه فعالیت دایره ای ویژه مبتنی بر فنون کشتی در کشتی گیران آزاد کار جوان},
journal = {پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی},
year = {2012},
volume = {7},
number = {14},
month = {March},
issn = {2008-5389},
pages = {17--28},
numpages = {11},
keywords = {قند خوراکی،AgRP لنفوسیت،فعالیت دایره ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر قند خوراکی بر مقادیر AgRP لنفوسیت خون محیطی و گلوکز پلاسما پس از یک جلسه فعالیت دایره ای ویژه مبتنی بر فنون کشتی در کشتی گیران آزاد کار جوان
%A محمد قاسمی
%A عباس قنبری نیاکی
%A شادمهر میردار
%A رشیدلمیر, امیر
%A مسلم حجتی
%J پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
%@ 2008-5389
%D 2012

[Download]