پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (2), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (75-98)

عنوان : ( رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c) )

نویسندگان: احمد اکبری , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , محمد تقوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف اصلی این مقاله بازاندیشی در رویکردهای متداول برنامه فلسفه برای کودکان و ارائه رویکردی نو برای این برنامه براساس نظریه انتگرال ویلبر است. این دیدگاه متضمن چهار کوادرنت است و می تواند به عنوان یک هولون در نظر گرفته شود. به اعتقاد ویلبر، همه ابعاد واقعیت باید به عنوان یک کل مورد نظر قرار گیرد. براساس نظریه انتگرال در این مقاله فلسفه برای کودکان به عنوان یک هولون با چهار ساحت مرتبط به هم مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه این برنامه به منزله یک فرایند شبیه روش سقراطی و اجتماع پژوهشی مورد نظر لیپمن است، همچنین، رویکردی تاریخی است آنگونه که گُردر در «دنیای سوفی» دنبال می کند و داستان فلسفی جهان شمولی است آنگونه که فیشر در کتاب «داستان هایی برای فکر کردن» و پیکمال در اثر «حکایت های فلسفی» جهان به آن پرداخته اند و در نهایت برنامه ای است فرهنگ وابسته نظیر آنچه متفکر دانمارکی یسپرسن خاطر نشان می کند.

کلمات کلیدی

, فلسفه برای کودکان, رویکرد فرایندی, رویکرد محتوایی, نظریه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034837,
author = {اکبری, احمد and جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and شعبانی ورکی, بختیار and تقوی, محمد},
title = {رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c)},
journal = {پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2012},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2251-6360},
pages = {75--98},
numpages = {23},
keywords = {فلسفه برای کودکان، رویکرد فرایندی، رویکرد محتوایی، نظریه انتگرال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c)
%A اکبری, احمد
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A تقوی, محمد
%J پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2012

[Download]